Witamy w Publicznym Przedszkolu nr 7 Integracyjnym  w Brzegu

Projekt Aktywny Kreatywny Maluch

Cały rok szkolny 2017/2018 realizowany był w naszym przedszkolu projekt unijny Aktywny Kreatywny Maluch. Projekt trwa do grudnia 2018. W jego ramach nauczyciele pracujący w przedszkolu realizują zajęcia z języka angielskiego, muzykoterapię i zajęcia teatralne. Przyjeżdża też pani, która prowadzi dogoterapię. 

Celem tego projektu jest wszechstronny rozwój dzieci, umuzykalnienie, poszerzenie wiedzy o teatrze, zabawy teatralne, muzyczne, oswojenie z psim przyjacielem, przełamanie barier przed kontaktem ze zwierzęciem. Staramy się pracować nad rozwijaniem wrażliwości dzieci, uwrażliwieniem na muzykę i sztukę. Często podczas tych zajęć skupiamy się nad ujawnieniem i rozładowaniem emocji i napięć dzieci. Rozwijamy wyobraźnię oraz zamiłowanie literackie. Dzięki tym zajęciom przedszkolaki poznają swoje możliwości i wzmacniają poczucie własnej wartości. W ramach nauki języka angielskiego uczymy się nowych słówek, piosenek, rymowanek, zabaw ruchowych i tańców. Dzieci osłuchują się z melodią języka podczas czytania i analizowania krótkich bajek i historyjek. 

Głównie koncentrujemy się na tym, aby dzieci dobrze czuły się i czerpały radość z proponowanych zajęć, bo ważne, aby w wieku przedszkolnym mogły się bawić. Staramy się podczas zabaw korzystać z ich kreatywności i pomysłów, co z pewnością cieszy dzieci i zachęca je do udziału w zajęciach.    (J.Dolla- Morawiak, M.Duszeńko)

Podsumowanie projektu unijnego „Aktywny Kreatywny Maluch”

W grudniu zakończyliśmy w naszym przedszkolu realizację projektu unijnego, który obejmował wszystkie dzieci przebywające w placówce. Projekt realizowany był cały rok szkolny 2017/2018 oraz I półrocze 2018/2019. W ramach „Aktywnego Kreatywnego Malucha dzieci uczestniczyły w zajęciach z muzykoterapii, dogoterapii, zajęć teatralnych i języka angielskiego. Zajęcia były prowadzone systematycznie i równomiernie we wszystkich grupach wiekowych z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych dzieci.

Nauczanie języka angielskiego miało na celu przede wszystkim stworzenie atmosfery zabawy, która sprzyja nauce w przypadku najmłodszych uczniów, motywowanie dzieci oraz wykorzystywanie ich naturalnych predyspozycji do rozwijania umiejętności językowych. Wspomagało rozwój kompetencji komunikacyjnej dziecka, wdrażało dziecko do pracy w grupie, rozwijało wrażliwość dziecka. 
Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu koncentruje się głównie na nauczaniu tylko dwóch sprawności. Są nimi słuchanie i mówienie. 
W zakresie umiejętności słuchania, oswajałam dzieci z brzmieniem języka angielskiego, prezentowałam poprawną wymowę i intonację. 
Rozwijanie sprawności mówienia zaś polegało na zachęcaniu dziecka do powtarzania słów, zwrotów, prostych wierszyków, odgrywania prostych scenek komunikacyjnych. Najistotniejszym celem zajęć językowych prowadzonych w ramach projektu było tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym, nowożytnym. W ramach rozbudzenia tych zainteresowań często czytaliśmy i oglądaliśmy proste książeczki, próbowaliśmy je wspólnie tłumaczyć, graliśmy w gry, uczyliśmy się rymowanek, piosenek i wierszyków. Dzieci słuchały i mówiły. Zajęcia teatralne miały na celu przede wszystkim rozwijać i stymulować sferę emocjonalną dzieci- ich zdolność odczuwania i postrzegania świata. Zabawy w teatr wywierają bowiem duży wpływ na postawy moralne dzieci, kształtują osobowość, rozładowują nagromadzone emocje oraz wyostrzają wszystkie zmysły dziecka. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści, rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, która staje się wyrazista i melodyjna, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości, jest również okazją do wspaniałej zabawy. Daje dzieciom wiele satysfakcji. Często dzieci brały udział w odtwarzaniu treści utworu. To skłania je do zapamiętywania, koncentrowania uwagi na określonej działalności, kulturze mówienia i zachowania się. Podczas zajęć teatralnych dziecko dowiaduje się też, jak powstaje sztuka teatralna i wzbogaca swój słownik o takie pojęcia jak np. reżyser, rekwizyty, dekoracja, kostiumy, ruch sceniczny, drama czy pantomima. Dziecko w zabawach w teatr bardzo chętnie utożsamia się z przedstawionymi przez siebie postaciami, przeżywa i wczuwa się w sytuację bohatera, uczestniczy w jego przygodach, smutkach i radościach. 
Zabawa teatralna umożliwia wykorzystanie naturalnej skłonności dziecka do naśladowania, a także aktywności emocjonalnej i ruchowej. Sprzyja rozładowaniu napięcia i energii, przynosi radość i satysfakcję. Oprócz zajęć teatralnych w ramach projektu dzieci miały możliwość dwa razy uczestniczyć w przedstawieniach Teatru „Akademia Wyobraźni”. Obejrzały spektakle: Czerwony Kapturek i Wędrówki Stasia. Ponadto dwa razy spotkały się z instruktorką zajęć teatralnych z BCK panią Dorotą Herman.       
(J. Dolla_Morawiak)

Sprawozdanie z realizacji projektu Aktywny Kreatywny Maluch – muzykoterapia.

Projekt Aktywny Kreatywny Maluch prowadzony był w Publicznym Przedszkolu nr 7 Integracyjnym w roku szkolnym 2017/2018 oraz w I półroczu roku szkolnego 2018/2019. W ramach projektu prowadzone były zajęcia m.in. muzykoterapii. 
Program zajęć rytmiczno – ruchowych oraz muzykoterapii realizowany w ramach projektu zawiera elementy edukacji muzycznej i motoryczno – zdrowotnej. Treści programowe dostosowane były do wieku oraz możliwości psychofizycznych dzieci. Podstawowymi założeniami programu było rozbudzanie u dzieci zamiłowania do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenki, rozwijanie pamięci muzycznej i ruchowej oraz umiejętności uczenia się melodii, zapamiętywania rytmów i następstwa ruchów w powiazaniu z muzyką. Ćwiczenia rytmiczno – ruchowe miały przyczynić się do wykształcenia u dzieci zamiłowania do muzyki, koncentracji, przystosowania się do pracy w zespole oraz wpłynąć korzystnie na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka.             Cele szczegółowe programu zakładały kształcenie podstawowych zdolności muzycznych, rozwijanie słuchu muzycznego, zdolności motorycznych, wyobraźni przestrzennej, koncentracji uwagi, umiejętności tanecznych. Zawarte były w tematyce zajęć t.j. Zabawy integrujące; Deszczowe dźwięki; Aktywne muzykowanie; Najpiękniejsze kolędy; Muzyka najlepszy lek na duszę; Dzień Babci i Dziadka; Tworzymy muzykę; Bawimy się ruchem i rytmem; Zabawy na wiosennej łące. 
W efekcie prowadzonych zajęć dzieci rozpoznają dźwięki krótkie i dłuższe, recytują rytmicznie proste teksty, śpiewają poznane piosenki, znają i wykonują proste układy taneczne, interpretują ruchowo treści piosenek, reagują ruchem na zmianę miary taktu, reagują ruchem na dźwięki wysokie, średnie, niskie, rozpoznają nastrój w muzyce, wystukują proste układy rytmiczne na instrumentach perkusyjnych, potrafią współpracować w zespole.  
W ramach projektu Aktywny Kreatywny Maluch placówka została doposażona w pomoce dydaktyczne tj . Tablica interaktywna oraz płyty CD z muzyką i zabawami słowno –muzycznymi, m.in. „Bajki terapeutyczne dla najmłodszych”, „Bajki o emocjach dla najmłodszych”, „Przytulanki”, „Odpocznijmy Ty i Ja”, „Sensorycznie wszystko gra”, „Nasze muzyczne przedszkole”.(M.Duszenko)