Witamy w Publicznym Przedszkolu nr 7 Integracyjnym

Zaczarowany Gaj

    REKRUTACJA  DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI  W BRZEGU ROZPOCZYNA SIĘ 20 LUTEGO 2023r.

Prowadzona będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji .
Więcej informacji o terminach, zasadach i kryteriach jest dostępna pod linkiem      

Link do rekrutacji

Rozliczenie dochodów i wydatków Rady Rodziców pp7 za pierwsze półrocze 2021/2022

Rozliczenie dochodów Rady Rodziców PP7 za rok 2020/2021 

CELE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ  „WĘDRÓWKI JĘZYCZKA  W ŚWIAT MOWY” (GRUPY STARSZE)

CEL GŁÓWNY :  
Wspomaganie edukacji językowej dziecka, rozbudzanie aktywności słownej, rozwijanie sprawności związanych z komunikacją językową.   CELE SZCZEGÓŁOWE  
- usprawnianie narządów mowy: usprawnianie mięśni języka, warg, policzków, żuchwy, podniebienia miękkiego 
- wyrabianie prawidłowego oddechu dla mowy 
- wydłużanie fazy wydechowej
- poprawa fonacji - kształtowanie nawyku właściwego ułożenia języka w jamie ustnej w pozycji spoczynkowej 
- utrwalanie prawidłowego połykania 
- rozwój korelacji układów oddechowego, artykulacyjnego, fonacyjnego 
- zwrócenie uwagi na pozawerbalne składniki wypowiedzi: mimikę, gest,   
- zwrócenie uwagi na prozodię wypowiedzi (ton głosu, rytm, intonacja, wysokość dźwięków mowy) 
- likwidowanie błędów i wad wymowy 
- wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu 
- Uwrażliwienie na piękno słowa mówionego, 
- Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem literackim, 
- Bogacenie czynnego słownictwa dzieci 
- Wdrażanie do posługiwania się mową poprawną pod względem gramatycznym. 
- Zachęcanie do udziału w zabawach teatralnych inspirowanych czytanym lub opowiadanym tekstem, scenkami z życia lub wymyślonymi przez dzieci. 
- Doskonalenie pamięci potrzebnej do opanowania tekstów ról w przygotowanych przedstawieniach.   W realizacji tak złożonych celów działania pedagogicznego celowa będzie współpraca logopedy, nauczycieli oraz rodziców.    
OCZEKIWANE EFEKTY WDROŻENIA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ
  
–usprawnienie narządów artykulacyjnych dziecka 
–eliminacja nieprawidłowości związanych z wymową 
–poprawa funkcjonowania dziecka w zakresie komunikacji językowej (poprawa dykcji, fonacji, zwiększenie aktywności słownej dziecka      Zajęcia będą odbywały się po ok. 5-10 minut każdego dnia w dwóch grupach starszaków i będą stanowiły uzupełnienie tygodniowych kręgów tematycznych realizowanych w oparciu o podstawę programową. Utrwalanie ćwiczeń logopedycznych będzie odbywało się również w domu pod opieką rodziców, gdyż będą mieli oni bieżący dostęp do proponowanych przez logopedę zabaw.    
ZADANIA LOGOPEDY:    
- opracowanie zabaw logopedycznych nawiązujących do tygodniowych kręgów tematycznych 
- udostępnienie opracowanych ćwiczeń wychowawcom 
- udostępnianie ćwiczeń logopedycznych rodzicom oraz instruowanie rodziców o sposobie ich wykonywania 
- bieżąca publikacja tygodniowych zabaw logopedycznych na stronie internetowej przedszkola 
- przeprowadzanie opracowanych zabaw logopedycznych w grupach przedszkolnych raz w tygodniu (na początku tygodnia)    
ZADANIE WYCHOWAWCY:    
- włączanie proponowanych przez logopedę ćwiczeń do codziennych zajęć 
- zwracanie uwagi na poprawność wymowy dzieci 
- zwracanie uwagi na prawidłowy układ narządów artykulacyjnych w pozycji spoczynkowej (buzia zamknięta, oddychanie przez nos, język na podniebieniu) 
- przypominanie dzieciom o prawidłowym ułożeniu języka podczas połykania (w czasie spożywania posiłków) 
- zachęcanie wychowanków do wypowiedzi ustnych    
ZADANIA RODZICÓW:    
- wspieranie rozwoju dziecka przez codzienną rozmowę, czytanie bajek 
- codzienna zabawa z dzieckiem mająca na celu usprawnienie jego narządów artykulacyjnych (rodzice będą zachęcani do korzystania z proponowanych przez logopedę zabaw) 
- konsultowanie rozwoju mowy dziecka z wychowawcą lub logopedą          
FORMY PRACY, METODY, TECHNIKI I FORMY PRACY:  
zajęcia grupowe z elementami pracy indywidualnej    
METODY I TECHNIKI:  
- metoda usprawniania narządów mowy 
– polega na ćwiczeniu narządów mowy, głównie języka i warg 
- metoda słuchowo – wzrokowa – polega na powtarzaniu dźwięków izolowanych, logopeda wymawia w sposób przedłużony dźwięk, a dziecko naśladuje 
- metoda wzrokowa- polega na zademonstrowaniu przez nauczyciela właściwego układu narządu mowy i odtwarzanie go przez ucznia pod kontrolą wzroku 
- metoda słuchowa  – polega na odróżnieniu dźwięków prawidłowo artykułowanych od dźwięków artykułowanych niepoprawnie   
- metoda wyjaśniania – polega na wyjaśnieniu położenia narządów mowy podczas artykulacji danej głoski 
- metoda przekształceń artykulacyjnych – opiera się na głoskach poprawnie przez dziecko artykułowanych i uzyskanie z nich innych głosek, zbliżonych pod względem artykulacyjnym- metoda naturalna 
– polega na naśladowaniu ‘naturalnych szmerów’, które prowadzą do właściwej artykulacji- metoda usprawniająca wymowę  – polega na ćwiczeniu uzyskanej głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów, stosując odpowiedni materiał językowy 
- gesty umowne 
- ćwiczenia rytmizujące 
- ćwiczenia ruchowe 
- ćwiczenia oddechowe 
- zabawy teatralne i parateatralne      
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 
wrzesień 2021 r.  -przeprowadzenie wśród dzieci obserwacji sprawności narządów artykulacyjnych - wymowy poszczególnych głosek w różnych pozycjach w wyrazie, w wyrażeniach i zdaniach 
październik 2021- Maj 2022  W ramach innowacji pedagogicznej: - prowadzenie  ćwiczeń, zabaw  logopedycznych w grupach - konsultacje z rodzicami i wychowawcami na temat wykonywanych ćwiczeń oraz rozmowy dotyczące rozwoju mowy dzieci - przekazywanie  poprzez stronę internetową ćwiczeń rozwijających kompetencje językowe

OGŁOSZENIE

Przyjęciem dziecka na dyżur wakacyjny jest wypełnienie i złożenie karty w przedszkolu macierzystym w terminie od  17 - 28 maja 2021r.  Wydawanie  kart na dyżur wakacyjny  odbywa się w  przedsionku przedszkola lub poprzez pobranie karty ze  strony  internetowej przedszkola pp7brzeg.pl (W ZAKŁADCE INFORMACJE DLA RODZICÓW).
Wypełnione karty należy złożyć do skrzynki podawczej przy wejściu do przedszkola . 
Dyżur w lipcu pełni  Publiczne Przedszkole nr 2,3,7,8,11, 10   
Dyżur w sierpniu  pełni  Przedszkole Publiczne nr 1,4,5,6.

Karta dyżur wakacyjny lipiec Karta dyżur wakacyjny sierpień

 Celem Modelu Wartościowych Szkół / Przedszkoli ® jest rozwój kompetencji społecznych i osobistych społeczności szkolnej/ przedszkolnej w tym wzmacnianie odporności psychicznej.  

 Wdrażanie Modelu Wartościowych Szkół / Przedszkoli ® jest odpowiedzią na regulacje prawne dotyczące budowania i wdrażania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły/ przedszkola oraz realizacji podstaw programowych.   

Wdrażanie Modelu stwarza również doskonałą okazję do kształtowania kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów/ dzieci , a także jest odpowiedzią na szereg różnych prognoz dotyczących pożądanych kompetencji przyszłości, którymi powinien się cechować absolwent szkoły i przyszły pracownik.

KOCHANI RODZICE 

DZIĘKUJEMY ZA TRUD I ZAANGAŻOWANIE, JAKIE
WŁO
ŻYLIŚCIE W ZDALNĄ EDUKACJĘ WASZYCH
 DZIECI. 
DOCENIAMY WASZE WSPARCIE I POŚCWIĘCONY CZAS. 
DZIĘKUJEMY ZA WYROZUMIAŁOŚĆ I CIERPLIWOŚĆ
 BEZ WAS NIE OSIĄGNELIBYŚMY TAK WIELE. 
DYREKCJA I NAUCZYCIELE