Przedszkole jest czynne

od poniedziałku do piątku

w godzinach 6.30- 16.30

Realizacja podstawy programowej

odbywa się w godzinach :

w godzinach 9.00 – 14.00

 PODZIAŁ NA GRUPY

Dzieci przydzielone są do grup zbliżonych wiekowo, których liczebność nie przekracza 20 osób
W roku szkolnym 2017/ 2018 pracę opiekuńczo-wychowawczo -dydaktyczną realizują
w grupach następujący nauczyciele:

      Grupa I (dzieci 3 letnie)mgr Marta Muzyka, mgr Anna Banasiuk, mgr Elżbieta Kownacka ,wraz z pomocą nauczyciela – Danutą Andruchów i Radziwołek

Grupa II (dzieci 4 letnie) - mgr Danuta Makuszyńska, mgr Palińska, mgr Malgorzata Palus, mgr Barbara Krzyżanowska wraz z pomocą nauczyciela –                                                                                                     Dorota Rybacka i Elżbieta Dziumak

Grupa III (dzieci 4 i 5 letnie) - mgr Marzena Duszeńko, mgr Palińska, mgr Barbara Krzyżanowska mgr Maria Wołoszyńska wraz z pomocą nauczyciela –                                                                                                      Dorota rybacka i Henrieta Galicka

Grupa IV (dzieci 6 letnie) – mgr Joanna grudzińska,  mgr Harat, mgr Maria Wołoszyńska,  Kownacka,                                                                                                 wraz z pomocą nauczyciela – Małgorzata Budzowska, Beata Waligóra,

Grupa V (dzieci 5 i 6 letnie) mgr Magdalena Piskorska,  mgr Joanna Dolla_Morawiak, mgr Barbara Krzyżanowska, mgr Elżbiata Kownacka wraz z pomocą nauczyciela Beatą Waligóra i  Katarzyna Scelina

 

Zajęcia specjalistyczne i dodatkowe prowadzą:

Zajęcia z języka angielskiego –  mgr Joanna Dolla_Morawiak

Zajęcia plastyczne – mgr Małgorzata Palus

Gimnastyka korekcyjna i terapia ruchowa – mgr Maria Kwarciak

Terapia logopedyczna –  mgr Małgorzata Rudyk

Art. –

Muzykoterapia – mgr Marzena Duszeńko 

Terapia psychologiczna- Aleksandra

 

ORGANIZACJA POSIŁKÓW

 

W organizacji pracy naszego Przedszkolu wprowadzono podział posiłków

(zmiana wprowadzona na życzenie Rodziców i dostosowana do naturalnego rytmu dnia i potrzeb Dzieci) 

  1. 9 00 – śniadanie
  2. 1130 - obiad (zupa)
  1. 13. 40 – obiad (II danie)

 

 

 

PODSTAWA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA:

Przedszkole działa na podstawie:

Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami ) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;

Aktu założycielskiego;

Statutu Przedszkola

 ORGANY SPRAWUJĄCE NADZÓR NAD PRZEDSZKOLEM: 

  1. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Brzeg
  2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Opolskie Kuratorium Oświaty