Konsultacje z nauczycielem   w każdy wtorek o godzinie 16.00

 

 

 RADA RODZICÓW - od miesiąca października - składka 30 zł miesięcznie. Przelewamy na konto Rady Rodziców. 

Tytuł przelewu - Imię i nazwisko dziecka, grupa, dopisek - składka Rada Rodziców.

 

Zbieramy surowce wtórne:

makulaturę, baterie i plastkowe butelki (tzw. pety)

Makulaturę ważymy, baterie  i butelki liczymy.

Przynosimy do przedszkola i informujemy panią w grupie.

Plan dydaktyczno wychowawczy na miesiąc wrzesień 2018 dla grupy IV.

 1. 1.W przedszkolu
 

Temat zajęć

Przewidywane efekty

dziecko

nauczyciel

 

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Podejmuje próby samodzielnej aktywności poznawczej.

Zachęcanie dzieci do podejmowania samodzielnej aktywności poznawczej. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery.

 

„Mama na imię” – zabawa integracyjna.

Uczestniczy w zabawie, poznaje imiona koleżanek i kolegów.

Dzieci przedstawiają się kolegom i koleżankom.

3.

„Co to znaczy , że jestem przedszkolakiem”- zabawa dydaktyczna.

Podejmuje próby wypowiadania się na forum grupy, odwołuje się do własnych doświadczeń.

Dzieci potrafią odpowiedzieć na postawione pytanie, rozumie co znaczy być przedszkolakiem.

 

„Moje przedszkole”- zapoznanie z budynkiem i ogrodem przedszkolnym (nowe dzieci), poznanie osób pracujących w grupie i przedszkolu. Zwrócenie uwagi na bezpieczne zachowanie się w różnych miejscach na terenie przedszkola.

Poznaje osoby pracujące w przedszkolu, poznaje zasady bezpiecznego zachowania się na terenie placówki.

Dzieci rozpoznają osoby pracujące w przedszkolu, przestrzegają zasad bezpieczeństwa.

 

Zabawy i ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową. Ćwiczenia reakcji na sygnał dźwiękowy i słowny podczas zabaw. Wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

Reaguje na umówiony sygnał dźwiękowy lub słowny w czasie zabawy. Zna zasady higieniczno – sanitarne.

Dzieci przestrzegają zasad w czasie zabawy, reagują na umówiony sygnał, przestrzegają zasad higienicznych.

 

„Nasze zasady” – wykonanie plakatu kodeksu przedszkolaka. Ustalanie norm grupowych.

Zna zasady panujące w grupie, aktywnie uczestniczy w wykonywaniu pracy plastycznej.

Dzieci starają się przestrzegać ustalonych zasad, chętnie wykonują pracę plastyczną.

 

„W przedszkolu”- nauka piosenki metodą ze słuchu. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.

Podejmuje próby śpiewania poznanej piosenki, wystukuje rytm rękoma.

Dzieci śpiewają piosenkę, wystukują rytm, podejmują próby prostych układów tanecznych.

 

„Nasze uczucia” – zabawa dramowa. Zdobywanie umiejętności bycia w roli.

Podejmuje próby odgrywania wyznaczonej roli.

Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, czerpią radość z zabawy, wcielają się w wyznaczone role.

 

Zabawy ruchowo – bieżne w ogrodzie przedszkolnym. Zwrócenie uwagi na zachowanie ostrożności podczas zabaw ze sprzętem ogrodowym. Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dzieci.

Uczestniczy w zabawach ruchowo- bieżnych w ogrodzie.

Dzieci chętnie uczestniczą w zabawach na powietrzu, przestrzegając przy tym zasad bezpieczeństwa.

 1. 2.Wakacyjne wspomnienia.
 

Temat zajęć

Przewidywane efekty

dziecko

nauczyciel

 

„Jadę pociągiem prawdziwym” – nauka fragmentu piosenki. Rozwijanie pamięci słuchowej dzieci.

Aktywnie uczestniczy w zajęciach, zapamiętuje i śpiewa piosenkę.

Dzieci chętnie biorą udział w zajęciach , śpiewają piosenkę w grupie.

 

„Wiosna , lato, jesień , zima”- rozmowa na temat pór roku na podstawie doświadczeń dzieci, zapoznanie dzieci z cechami charakterystycznymi lata; czytanie globalne wyrazu „LATO”.

Podejmuje próby określenia pór roku na podstawie ilustracji, zna cechy charakterystyczne lata, podejmuje próby odnalezienia wyrazu LATO w rozsypance wyrazowej.

Dzieci wymienią wszystkie pory roku, znają ich cechy charakterystyczne, podejmują próby czytania globalnego poznanego wyrazu.

 

„Środki transportu” – zabawa ortofoniczna. Usprawnianie narządów mowy dzieci i utrwalanie prawidłowej artykulacji.

zna i wymienia różne środki transportu, potrafi naśladować odgłosy wybranych pojazdów.

Dzieci aktywnie uczestniczą w ćwiczeniach artykulacyjnych, znają różne środki transportu.

 

„Co słyszysz?” – zabawa słuchowa. Rozwijanie koncentracji uwagi i wrażliwości słuchowej.

Chętnie uczestniczy w zabawie , ćwiczy koncentrację uwagi i słuch.

Dzieci koncentrują się przez chwilę na zadaniu, ćwiczą słuch, potrafią odpowiedzieć na zadane pytanie.

 

„Posprzątajmy pamiątki” – segregacja przedmiotów ze względu na kolor i wielkość. Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie przedmiotów według jednej cechy.

Podejmuje próby segregacji przedmiotów wg jednej cechy, przelicza wybrane przedmioty, nazywa je.

Dzieci aktywnie uczestniczą w zabawie, segregują przedmioty ze względu na jedna cechę, nazywają je, przeliczają.

 

Zajęcia o emocjach – zabawy ułatwiające oswojenie lęku związanego z rozstaniem z rodzicami.

Bierze udział w zabawach integracyjnych, odczuwa radość podczas pobytu w przedszkolu.

Dzieci chętnie uczestniczą w zabawach z kolegami i koleżankami, rozumieją konieczność rozłąki z rodzicem, czerpią radość z zabaw z innymi.

 

„Gdzie jest morze , a gdzie góry” – rozmowa na temat znaczenia kolorów na mapie. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania charakterystycznych elementów dla krajobrazu górskiego i morskiego.

Zna i nazywa wybrane kolory, wypowiada się na zadany temat, wie jak wygląda mapa.

Dzieci nazywają kolory , wiedza co to jest mapa, podejmują próby pokazania na mapie gór i morza na podstawie oznaczeń kolorystycznych.

 

„Już kółeczko zrobić czas”, „Adam siedmiu synów miał”, „Dwóm tańczyć się zachciało”- zabawy muzyczno – ruchowe w kręgu. Kształtowanie umiejętności naśladownictwa.

Czerpie radość z uczestnictwa w zabawach, chętnie naśladuje wymienione w zabawie czynności.

Dzieci chętnie uczestniczą w zabawach muzyczno – ruchowych, wykonują określone czynności, wyrabiają poczucie rytmu oraz umiejętność współpracy w grupie podczas zabaw.

 

„Mój samolot”- składanie papieru. Rozwijanie sprawności manualnej.

Podejmuje próby składania papieru w określony sposób, ćwiczy sprawność manualną.

Dzieci składają papier w określony sposób, czerpią radość z osiągniętych efektów swojej pracy.

 1. 3.Jesteśmy bezpieczni.
 

Temat zajęć

Przewidywane efekty

Dziecko

Nauczyciel

 

„Co robię bardzo dobrze?” – zabawa integracyjna. Rozwijanie poczucia własnej wartości u dziecka.

Chętnie uczestniczy w zabawie, podejmuje próby odpowiedzi na zadanie pytanie.

Dzieci odczuwają radość z uczestnictwa w zabawie, odpowiadają na zadane pytanie, potrafią wymienić kilka rzeczy.

 

„Dlaczego w domu czuje się najlepiej?” – próba odpowiedzi na to pytanie na podstawie wiersza J.Brzechwy oraz własnych doświadczeń dzieci- zabawa dydaktyczna, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojego miejsca pracy.

Podejmuje próby wypowiadania się na forum grupy, uważnie słucha czytanego utworu literackiego, potrafi przywołać w pamięci własne doświadczenia.

Dzieci potrafią poprawie wypowiadać się w na zadany temat, uważnie słuchają siebie nawzajem, uważnie słuchają czytanego tekstu.

 

„Mój medal”- zajęcia plastyczno – techniczne. Rozwijanie wyobraźni twórczej oraz sprawności manualnej.

Podejmuje próby wycinania z papieru nożyczkami, wykonuje kolejno określone czynności, kończy zaczętą pracę.

Dzieci czerpią radość z udziału w zajęciach, poznają różnorodne materiały plastyczne, wykonują kolejno etapami parce plastyczno- techniczną.

 

„Światła uliczne” – zabawa orientacyjno – porządkowa. Rozwijanie umiejętności szybkiej reakcji na sygnał.

Wie co to jest sygnalizacja świetlna, zna i nazywa wybrane kolory, reaguje na umówiony sygnał.

Dzieci rozróżniają kolory sygnalizacji świetlnej, wiedzą do czego służy, zgodnie uczestniczą w zabawie.

 

„Znam zasady drogowe”- rozmowa na temat konieczności zachowania bezpieczeństwa na drodze na podstawie opowiadania „Mama cię!” oraz doświadczeń dzieci.

Podejmują próby wypowiadania się na zadany temat, zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.

Dzieci poprawnie wypowiadają się na zadany temat, znają zasady bezpiecznego poruszania się po drodze i chodniku.

 

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym- zachęcanie dzieci do wspólnych , kulturalnych i bezpiecznych zabaw w ogrodzie.

Zgodnie uczestniczy w zabawach na placu , zaspokaja naturalną potrzebę ruchu pamiętając o bezpieczeństwie swoim i kolegów.

Dzieci zgodnie i bezpiecznie uczestniczą w zabawa w ogrodzie przedszkolnym.

 

„Plac zabaw” – nauka piosenki. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.

Powtarza słowa piosenki, podejmuje próby śpiewania w grupie, wystukuje rytm dłońmi.

Dzieci podejmują próby śpiewania razem w grupie, wystukują dłońmi rytm, powtarzają prosty układ taneczny do piosenki.

 1. 4.Dbam o siebie.

l.p.

Temat zajęć

Przewidywane efekty

Dziecko

Nauczyciel

1.

„Głowa, ramiona, kolana, piety” – zabawa muzyczno – ruchowa. Doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała i rozróżnianie prawej i lewej strony.

Chętnie uczestniczy w zabawie, próbuje rozróżniać prawą i lewą stronę, nazywa części ciała.

Dzieci czerpią radość z udziału w zabawie, rozróżniają i nazywają części ciała, rozróżniają stronę prawa i lewą.

2.

„Narysuj mnie”- odrysowywanie sylwety dziecka na dużym formacie. Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie przy tworzeniu pracy plastycznej. Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała.

Zgodnie uczestniczy w tworzeniu pracy plastycznej, współpracuje w grupie, ćwiczy sprawność manualną.

Dzieci zgodnie współpracują podczas tworzenia pracy plastycznej, ćwiczą sprawność manualną, orientują się w schemacie własnego ciała.

3.

„Jabłko”- zabawa dydaktyczna. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania owocu wszystkimi zmysłami.

Podejmuje próby określenia smaku , zapachu, wyglądu zewnętrznego jabłka oraz innych owoców.

Dzieci nazywają owoce, określają ich smak , zapach , wygląd zewnętrzny.

4.

„Czym patrzę , a czy słyszę?” – rozmowa na temat roli zmysłów na podstawie wiersza J.Tuwima „Okulary” i doświadczeń dzieci. Zapoznanie się zmysłami.

Uważnie słucha tekstu literackiego, potrafi odpowiedzieć na zadane pytanie, potrafi wymienić zmysły.

Dzieci uważnie słuchają czytanego wiersza, potrafią wypowiedzieć się na jego temat, wymieniają poznane zmysły.

5.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – rozwijanie umiejętności stosowania form grzecznościowych wobec siebie i w zabawach tematycznych.

Chętnie i zgodnie uczestniczy w zabawie, stosuje zwroty grzecznościowe.

Dzieci zgodnie bawią się w kącikach tematycznych, stosują zwroty grzecznościowe.

6.

„Mydło lubi zabawę”- nauka piosenki, zabawa ruchowa na jej tle. Umuzykalnianie dzieci. Nauka tańca w parach.

Podejmuje próby tańca w parze, ćwiczy koordynację wzrokowo- słuchowo- ruchową, zapamiętuje słowa piosenki.

Dzieci chętnie powtarzają słowa piosenki, podejmują próby tańca w parach, zgodnie współpracują w zabawie.

7.

„Porządkujemy balony” – zabawa matematyczna. Klasyfikowanie przedmiotów pod względem przeznaczenia i wielkości, przeliczanie ich.

Podejmuje próby klasyfikacji przedmiotów, przelicza je.

Dzieci klasyfikują przedmioty zgodnie z podana cechą, przeliczają je , rozumieją konieczność porządkowania Sali.

Zadania dla nauczyciela :

 • Stwarzanie miłej i życzliwej atmosfery;
 • Zachęcanie do zgodnej zabawy;
 • Zachęcanie do wspólnej zabawy dzieci starsze i młodsze;
 • Prowadzenie obserwacji dzieci;
 • Prowadzenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu grupy;
 • Dbanie o estetyczny wygląd sali;
 • Systematyczne przygotowywanie pomocy do zajęć dydaktycznych.

Słówka z języka angielskiego :

 • Hello ;
 • How are you;
 • My name is;
 • Colours : red, blue, yellow, white, Brown, Black, pink, Orange, Green;
 • Season of the year – autumn.