RAMOWY   ROZKŁAD DNIA GRUPA III

 

8.00-9.00 Schodzenie się dzieci. Gry i zabawy wspomagające rozwój psycho- fizyczny/ zajęcia plastyczne/ teatralne/ rewalidacji indywidualnej/arteterapii/ muzykoterapii.
9.00-9.40 Czynności higieniczne, śniadanie. Wdrażanie do odpowiedniego zachowania się w   toalecie i przy stole/ zajęcia rewalidacji indywidualnej/ z zakresu pomocy  psychologiczno-pedagogicznej/ muzykoterapii
9.40-10.40 Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze przystosowane do wieku, możliwości i  zainteresowań dzieci (realizacja treści podstawy programowej wychowania  przedszkolnego)
10.40-11.30 Pobyt na powietrzu ( spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym)/ zajęcia z języka angielskiego.  
11.30-12.10 Zabiegi higieniczne, dalsze wdrażanie do samoobsługi. Spożywanie zupy/ zajęcia   rewalidacji indywidualnej/ pomoc psychologiczno- pedagogiczna.
12.10-13.20 Zajęcia zorganizowane, indywidualne i grupowe z uwzględnieniem potrzeb dzieci/  zajęcia z języka angielskiego/ rytmika.                        13.20-14.00 Zabiegi higieniczne przed posiłkiem. Spożywanie drugiego dania/ zajęcia  rewalidacji indywidualnej/ pomoc psychologiczno- pedagogiczna.
14.00-15.30 Gry i zabawy indywidualne i grupowe. Zajęcia dodatkowe o charakterze plastycznym,   teatralnym/ rewalidacji indywidualnej /muzykoterapii.