Zbieramy surowce wtórne:

makulaturę, baterie i plastkowe butelki (tzw. pety)

Makulaturę ważymy, baterie  i butelki liczymy.

Przynosimy do przedszkola i informujemy panią w grupie

Plan pracy dydaktyczo- wychowawczej na styczeń.


    Tematyka kompleksowa:
Witamy Nowy rok i Zimę.
Wesoły karnawał.
Moja babcia i mój dziadek.
Dokarmiamy zwierzęta.

1.  Witamy nowy rok i Zimę.
Cel główny: ukazanie następstwa po sobie pór roku, miesięcy, dni tygodnia. Ukazanie konieczności życia zgodnie z kalendarzem. Poznawanie przyrody- obserwowanie zjawisk atmosferycznych zachodzących w przyrodzie zimą.
Realizacja celu/ cele szczegółowe:
w oparciu o wiersz K. Czaplickiej „Miesiące” zapoznanie z nazwami miesięcy;
utrwalenie nazw pór roku, dni tygodnia, globalne czytanie tych nazw (5-latki);
uważne słuchanie wiersza J. Brzechwy „Tydzień”;
zapoznanie z wyglądem kalendarza podczas zabawy dydaktycznej „Nowy rok”;
pisanie po śladzie 2015- ćwiczenia graficzne; kreślenie znaków literopodobnych (5-latki);
porównywanie liczebności: pór roku, miesięcy i dni tygodnia; określanie gdzie i o ile jest więcej (5- latki), przeliczanie (4-latki);
zabawy z cyfrą 3 (5-latki);
nauka piosenki „Tupu, tup po śniegu”,
wykonanie pracy plastycznej „Pora roku”- rysowanie charakterystycznych elementów wybranej pory roku (5-latki), staranne kolorowanie sylwety (4-latki);
udział w zabawie badawczej „Czy śnieg jest czysty?”- określanie właściwości śniegu;
ćwiczenia poranne kształtujące postawę ciała „Pory roku”,
Ćwiczenia gimnastyczne metodą R. Labana – zestaw VI (opracowane przez R. Gałuszkę);
udział w spacerach do parku i w okolicy przedszkola- obserwacja przyrody,
spaceru do parku- zwrócenie uwagi na dostosowanie odzieży do warunków atmosferycznych, wdrażanie do samodzielnego ubierania się (4-latki);
dalsze wdrażanie do przestrzegania ładu i porządku w swoim otoczeniu- porządkowanie zabawek.

2.Wesoły karnawał
Cel główny:Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych.
Realizacja celu/ cele szczegółowe:
Słuchanie opowiadania D. Niewoli „Chciałem wam powiedzieć...”- zwrócenie uwagi na poprawne zachowanie się podczas wspólnych zabaw;
uważne słuchanie wiersza E. Zechenter-Spławińskiej „Wielki bal” określanie liczby słów w wybranych zdaniach (5-latki),
ćwiczenia graficzne „Balon”- kreślenie znaków literopodobnych (5-latki);
kolorowanie sylwety balonu- zwróceni uwagi na staranne wykonanie pracy, mieszczenie się w konturze (4-latki),
ćwiczenia mięśni palców podczas lepienia z plasteliny;
zabawy przy piosence „Zabawa karnawałowa”- rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się;
„Zabawy z balonami”- rozwijanie orientacji przestrzennej, określanie położenia balonu
    względem siebie, utrwalenie prawej, lewej strony ciała (5-latki); przeliczanie balonów,     zabawy z cyframi 1,2,3 (5-latki);
udział w zabawie ruchowej z elementem podskoku „Skoki pajaca”;
systematyczne wykonywanie kart pracy;
dotlenianie organizmów podczas spacerów do parku;
zachęcanie do zjadanie całej porcji posiłku, uświadomienie konieczności zjadania surówek.

Moja babcia i mój dziadek:
Cel główny: podawanie powiązań między członkami rodziny, np. Babcia to mama mamy lub mama taty. Ukazywanie pozytywnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości w rodzinie.
Realizacja celu/ cele szczegółowe:
- określanie powiązań pomiędzy członkami rodziny podczas analizy wiersza H. Fronczek „Życzenia”;
- nauka wiersza H. Fronczek „Życzenia”-ćwiczenia pamięci;
- formułowanie poprawnych wypowiedzi podczas zabawy dydaktycznej „Moja, babcia, mój dziadek”;
- słuchanie opowiadania W. Bartosza „Uśmiechnięta pani Sama”- wzbudzanie szacunku do ludzi starszych;
- ćwiczenia słuchowe - określanie ostatniej głoski w wymienianych nazwach (5-latki);
- nauka piosenki „Wesoła piosenka dla babci i dziadka”;
- utrwalenie nazw figur geometrycznych, przeliczanie ich liczebnikami porządkowymi (5-latki),
- zapoznanie z nazwami figury geometrycznej kwadrat (4-latki);
- „Moi dziadkowie” rozwijanie zdolności plastycznych podczas rysowania portretów babci i dziadka- rysowanie postaci ludzkiej zgodnie z instrukcja nauczyciela;
- wykonanie pudełka dla babci i dziadka- dziecko potrafi wykonać, złożyć formę przestrzenną;
- zabawa ruchowa z elementem równowagi „Babciu, dziadku, to dla was”;
- ćwiczenia gimnastyczne metodą R. Labana – zestaw VII (opracowane przez R. Gałuszkę);
- ćwiczenia poranne – zestaw XVIII;
- udział w spacerach w okolicy przedszkola- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się w parach;
- słuchanie muzyki relaksacyjnej wyciszenie;
- dalsze wdrażanie do dbania o czystość, przestrzeganie etapów mycia zębów;
- wdrażanie do kulturalnego odnoszenia się do siebie.

Dokarmiamy zwierzęta
Cela główny: rozwijanie opiekuńczego stosunku do zwierząt, ukazanie konieczności dbania o zwierzęta, dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach. Nazywanie ptaków odwiedzających karmnik.
Realizacja celu/ cele szczegółowe:
- słuchanie wiersza H. Ożogowskiej „Wróbelek”- zachęcanie do dokarmiania ptaków;
- historyjka obrazkowa na podstawie opowiadania H. Łochockiej „O zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku”- rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego, dziecko potrafi określić kolejność zdarzeń w historyjce; podaje poprawna liczbę słów w zdaniu (5-latki);
- zabawy przy piosence „Gawron”-rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się, odzwierciedlanie tekstu piosenki ruchem;
- wykonanie formy przestrzennej z gazet – „Ptaszek gazeciuszek”;
- wzbudzanie zainteresowań życiem ptaków, poszerzanie wiedzy poprzez poznanie wyglądu i zwyczajów sikorki, rozpoznaje sikorę wśród innych ptaków;
- globalne czytanie nazw ptaków (5-latki);
- próby sylabizowania nazw ptaków (4-latki);
- tworzenie układów rytmicznych, następujących po sobie pór roku- ćwiczenia logicznego myślenia, rytm abc (5-latki);
- tworzenie prostych układów rytmicznych następujących po sobie: dzień i noc, rytm abab (4-latki);
- ćwiczenia graficzne- wycinanie skomplikowanych form (5-latki);
- ćwiczenia graficzne- cięcie po linii prostej, doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami (4-latki);
- ćwiczenia gimnastyczne metodą R. Labana – zestaw VI (opracowane przez R. Gałuszkę)
- zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała „Zmarznięty ptaszek – wesoły ptaszek”;
- spacery do parku– dokarmianie ptaków,
- uświadomienie konieczności mycia rąk po kontakcie ze zwierzętami- dbanie o higienę i zdrowie;
- dalsze wdrażanie do bezpiecznego poruszania się po sali podczas zabaw i ćwiczeń ruchowych.

W ramach nauczania języka angielskiego- cele

 • stworzenie atmosfery zabawy
 • słuchanie poprawnej wymowy w języku angielskim
 • próby wypowiadania się, odpowiadania na proste pytania
 • utrwalanie poznanego słownictwa
 • motywowanie dzieci oraz wykorzystywanie ich naturalnych predyspozycji do rozwijania umiejętności językowych
 • wspomaganie rozwoju kompetencji komunikacyjnej dziecka
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym, nowożytnym oraz jego chęci poznawania innych kultur.
 • Tematyka na miesiąc styczeń 2019:
 1. Clothes: blouse, dress, shoes, scarf, jacket, trousers, skirt, shirt, t-shirt, socks, pyjama
 2. Clothes: a song: Put on your shoes
 3. My family: Grandmother and Grandfather’s Day
 4. Food: fruits and vegetables


Zadania dla nauczyciela

1. Przygotowanie przedstawienia pt „Dla Babci i Dziadka”.
2. Zmiana dekoracji sali przedszkolnej.
3. Zorganizowanie zebrania z rodzicami podsumowującego I półrocze.
4. Rzetelne i systematyczne prowadzenie dokumentacji.
5. Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci podczas zabaw w sali przedszkolnej oraz spacerów w okolicy przedszkola.

Plan dydaktyczno wychowawczy na miesiąc grudzień 2018

GRUDNIOWE ŻYCZENIA
L.p.    Temat zajęć                                  Przewidywane efekty
          dziecko    nauczyciel
1.    „Czy tylko Mikołaj spełnia marzenia?”Zapoznanie z legendą o Świętym Mikołaju na podstawie opowiadania R. Piątkowskiej Mikołajki.     Słucha z uwagą tekstu, odpowiada na pytania, próbuje określić  swoje marzenia.    Wypowiada się na temat, kategoryzuje marzenia.
2.    „Dzyń, dzyń Mikołaju” - nauka piosenki    Podejmuje próby śpiewania poznanej piosenki, stara się grać na dzwoneczkach.

    Dzieci śpiewają piosenkę,  grają na dzwoneczkach.
3.    „Buty Mikołaja”    Wykonuje pracę plastyczno-techniczną. Wykorzystuje swoją kreatywność do ozdabiania.    Prawidłowo wykonuje pracę wg instrukcji nauczyciela.
4;    „Buty Mikołaja”    Stara się prawidłowo wykonywać polecenia nauczyciela.    Doskonali umiejętność liczenia, segregowania zbiorów według podanej cechy
5.    Czy Mikołaj odbiera listy?    Czyta wyrazy globalnie,
tworzy list do św. Mikołaja, opowiada, jak wysyła się listy, bierze udział w wycieczce na pocztę,wskazuje na mapie i globusie, gdzie mieszka Mikołaj.    Uczestniczy aktywnie w zajęciach, poprawnie wypowiada się na temat, wie jak zachować się podczas wycieczki.
6.    Mikołaj pakuje sanie”    Czyta globalnie,wyróżnia głoskę i literę k wśród innych głosek i liter,
wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne,
wypełnia kontur litery, korzystając z różnych materiałów.    Poznaje literęK, k, ćwiczypercepcjęsłuchowąi wzrokowo-ruchową, doskonaliumiejętności grafomotoryczne.
7.    W oczekiwaniu na Mikołaja    „Jakie to święto?” – próbujeodczytaćkalendarz, przelicza dni pozostałych do świąt, rozmowa na temat obchodzenia mikołajek, wymiana doświadczeń.     Posługuje się kalendarzem w podstawowym zakresie,
rozmawia na temat sposobów obchodzenia mikołajek,określa kierunki dochodzenia dźwięku,
wskazuje poznane liczby wśród innych klasyfikuje obiekty,

- śpiewa piosenkę o Mikołaju,
8.    Wizyta Świętego Mikołaja”    Aktywnie uczestniczy podczas wizyty Świętego Mikołaja, śpiewa piosenkę.    Potrafi kulturalnie się zachować, czerpie radość, śpiewa piosenkę.
9.    O czym marzy Mikołaj?    Segreguje kartki pocztowe,czyta list od Świętego Mikołaja, rozwiązuje zagadki,
 wypowiada się na temat wysłuchanego opowiadania,
uczestniczy w bloku zajęć o emocjach na temat życzliwości,    Potrafi słuchać opowiadania z uwagą, wypowiada się na temat dokonuje segregacji kartek,


2.  ŚWIĘTA ZA PASEM

1.    „Świąteczne przygotowania”-  zapoznanie z wierszem.    Podejmuje próby wypowiadaniasię na temat,bierze udział w dyskusji na temat przygotowania domu do świąt, uczestniczy w zabawie „Kalambury”,    Dzieci potrafią odpowiedzieć na postawione pytania, wdrażają się do utrzymania i pomagania dorosłym w porządkach.
2.     Nauka kolędy    Podejmuje próby śpiewania poznanej kolendy, stara się grać na dzwoneczkach.

    Dzieci śpiewają piosenkę,  grają na dzwoneczkach.
3.    Świąteczne zakupy    Podaje nazwy wybranych sklepów,uczestniczy w scenkach dramowych dotyczących zakupów,
używa zwrotów grzecznościowych potrzebnych w trakcie zakupów,czyta globalnie,
klasyfikuje obiekty.    Potrafi podaćnazwy wybranych sklepów,
aktywnie uczestniczy w scenkach dramowych,
używa zwrotów grzecznościowych,
czyta globalnie oraz
klasyfikuje obiekty,
4.    Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 15 – rozwijanie ekspresji ruchowej.     Dziecko stara się uczestniczyćw ćwiczeniach gimnastycznych    Prawidłowo wykonują ćwiczenia, reagują na sygnał.
5.    „Stół wigilijny” –     Wymienia obiekty oglądane na obrazku,
nakrywa do stołu,
dokonuje analizy słuchowej wyrazów związanych ze świętami,
rozpoznaje przyprawy badane polisensorycznie,
tworzy pracę plastyczną – wypełnianie konturu z użyciem przypraw,    Zapamiętuje szczegółyna obrazka, doskonalipamięćświeżą, rozbudowuje słownik. Uczy sięnakrywania do stołu. Analiza słuchowa na podstawie nazw świątecznych potraw.
5.    „Pieczemy świąteczne ciasteczka”    Dziecko podejmuje próby wykonana pracy plasycznej    Tworzy pracę plastyczną – wypełnianie konturu z użyciem przypraw,
6.    „ Świąteczne drzewko”    Dziecko stara się uczestniczyć w zabawach, porównuje świerk, sosnę, jodłę i choinkę, wypowiada się na temat wysłuchanego utworu,
rysuje choinkę oburącz,
porównuje długość pasków papieru,
śpiewa piosenkę,
rozpoznaje literę i głoskę l pośród innych głosek i liter.    Dzieci aktywnie uczestniczą w zabawie, wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne, rozpoznaje  wybrane drzewa, rozpoznaje literę i głoskę l i L.
7.    Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 16 – rozwijanie ekspresji ruchowej.     Dziecko stara się uczestniczyćw ćwiczeniach gimnastycznych    Prawidłowo wykonują ćwiczenia, reagują na sygnał.
8.     „ Świąteczne ozdoby”    Dziecko wypowiada się na temat niekonwencjonalnych ozdób świątecznych,
podejmuje próby wykonania choinkiz rolek od papieru toaletowego,
odczytuje figury,
reaguje na sygnał słowny,
podąża za instrukcją,
klasyfikuje obiekty,
wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne,tworzy stempelkowy łańcuch,    Dzieci doskonalą
 umiejętności prawidłowego wypowiadania się, wykonują prace plastyczne, dokonują klasyfikacji, ćw. grafomotoryczne,

3. Wigilia.
l.p.    Temat zajęć                                 Przewidywane efekty
          dziecko    nauczyciel
1.    „Święta na dwóch kontynentach„    Wysłuchuje czytanego tekstu,odpowiada na proste pytania dotyczące wysłuchanego tekstu,
rozpoznaje i nazywa emocje – m.in. przygnębienie,
próbuje sobie radzić z trudnymi emocjami,
przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu, rozróżnia emocje i uczucia negatywne i pozytywne, ma świadomość, że uczucia odczuwają wszyscy,komunikuje się z dziećmi i dorosłymi w sposób zrozumiały,    Dzieci chętnie biorą udział w  zajęciach , poszerzają swoją wiedzę oraz słownictwo.
2.    Wigilijne potrawy”     Dziecko rozpoznaje tradycje bożonarodzeniowe,
odczytuje zapis symboliczny- piktogramy,
odpowiada na proste pytania,
wypowiada się na zadany temat,
prawidłowo trzyma narzędzie pisarskie,
kreśli po śladzie i w tunelu, odróżnia potrawy wigilijne od niewigilijnych, śpiewa kolędy wraz z innymi, podejmuje aktywność plastyczną w wolnym czasie.    Dzieci chętnie uczestniczą w zabawach , potrafią rozróżnić wigilijne potrawy, wykonują ćwiczenia grafomotoryczne.
3.    „Pasterka -Do szopy, hej pasterze,”    Dziecko wsłuchuje się w słowa kolędy,próbuje wyjaśnić sens słów kolędy Do szopy, hej pasterze,
wie, kim jest pasterz i czym się zajmuje,
śpiewa kolędę wspólnie z innymi dziećmi,
ogląda i porównuje, wskazując wspólne elementy obrazków szopek,
- wykonuje prostą pracę przestrzenną – szopkę,    Dzieci wiedzą co to jest „szopka” oraz „pasterz”, śpiewa kolędę.
4.    „Boże Narodzenie”    Podejmuje próby  w zabawach integracyjnych,
reaguje na sygnał dźwiękowy,wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne, wypowiada się na zadany temat,
mówi wyraźnie ,
podaje nazwy członków swojej rodziny, zna nazewnictwo dalszej rodziny: ciocia, wujek, kuzyn itd.,

    Dzieci Potrafią wymienić członków dalszej rodziny, wypowiadają się poprawnie gramatycznie.
5.    „Rodzinne spotkania”- Bon czy ton… savoir-vivre dla dzieci– wysłuchanie fragmentów opowiadania G. Kasdepke.     Dziecko  wysłuchuje czytany fragment,
obdarza uwagą innych,
wymienia zasady kulturalnego zachowania przy stole,dobiera odpowiednie sztućce do potrawy,    Dzieci znają zasady kulturalnego zachowania przy stole oraz jak dobrać sztućce do potrawy.
6.    Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 17 – rozwijanie ekspresji ruchowej.     Dziecko stara się uczestniczyćw ćwiczeniach gimnastycznych    Prawidłowo wykonują ćwiczenia, reagują na sygnał.
7.    „Tradycje na świecie”     Zapoznaje się z tradycjami bożonarodzeniowymi na świecie, obdarza uwagą inne dzieci i dorosłych,
odpowiada na pytania dotyczące tradycji bożonarodzeniowych w Polsce i na świecie,
-    Dzieci potrafią skupić uwagę na opowiadaniu, znają niektóre tradycje na świąteczne świecie.
8.    „Świąteczne kolędowanie”    Dziecko śpiewa piosenki o tematyce świątecznej oraz kolędy.    Dzieci potrafi zaśpiewać poznane kolędy, czerpią radość ze wspólnego kolędowania.
9.    „Prezenty dla bliskich”    Dziecko wykonuje obrazek dowolną techniką.    Dzieci potrafią kreatywnie wykonać pracę plastyczną.


Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń;
doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
poszerzanie wiedzy dzieci na temat historii Świętego Mikołaja;
rozwijanie umiejętności czytania globalnego;
doskonalenie rozumienia znaków graficznych i symboli;
kształtowanie znajomości rozmieszczania elementów na kartce pocztowej;
wprowadzenie litery K, k;
doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;
doskonalenie umiejętności matematycznych: przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie;
wprowadzenie liczby 6;
kształtowanie umiejętności słuchowych: wskazywanie kierunku, z którego dochodzi dźwięk;
doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;
kształtowanie poczucia empatii i troski;
rozwijanie sprawności manualnych;
poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych;
poszerzenie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy zawodów;
doskonalenie umiejętności dostrzegania i budowania związków przyczynowo-skutkowych;
doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw dawnych zawodów;
wprowadzenie litery R, r;
doskonalenie umiejętności planowania pracy plastycznej na kartce;
poszerzanie świadomości dzieci na temat korzyści wynikających ze współdziałania ludzi;
doskonalenie umiejętności projektowania prostych modeli;
wprowadzenie pojęcia matematycznego – długość;
doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń i planów;
kształtowanie nawyku pomagania innym w pracach domowych;
doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;
kształtowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi;
doskonalenie umiejętności rozpoznawania przedmiotów różnymi zmysłami;
doskonalenie percepcji wzrokowej;
doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu;
wprowadzenie litery L, l;
doskonalenie motoryki małej;
doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów trzy-, czteroelementowych;
wprowadzenie liczby 7;
poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia w Polsce;
doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat sposobów obchodzenia przez dzieci Bożego Narodzenia;
rozwijanie umiejętności muzycznych oraz plastycznych;
doskonalenie umiejętności logicznego myślenia;
rozwijanie sprawności fizycznej;
zachęcanie do utrzymywania więzi rodzinnych;
doskonalenie wiedzy dzieci na temat sposobów spędzania wolnego czasu z bliskimi;
kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w trakcie wizyty w gościach;
doskonalenie lateralizacji;
doskonalenie równowagi;
poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji spędzania Bożego Narodzenia na świecie;
doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw.

Plan na grudzień

 1. Clothes: jacket, skirt, shirt, blouse, sweater, trousers, socks, dress….
 2. Winter is coming- how is the weather? (it’s cold, snowy, cloudy, windy)

3/4 . Christmas time and a New Year: Christmas tree, presents, Santa Clauss, carols, traditions, reindeers, angels, stars, baubles

 

Plan dydaktyczno wychowawczy na miesiąc listopad 2018 

„Polska nasz kraj”
L.p.    Temat zajęć                                  Przewidywane efekty
          dziecko    nauczyciel
1.    „Polska nasz kraj”- poznanie symboli narodowych    Próbuje określić symbole Polski, wie że jest Polakiem .    - Kształtuje poczucie tożsamości narodowej poprzez rozpoznawanie symboli narodowych: godło, flaga
2.    Herb Polski – praca plastyczna    Stara się prawidłowo wykonać prace plastyczną.    Maluje herb Polski przy użyciu farb, czerpie radość z wykonywanego zadania.
3.    „ Kto ty jesteś?- Polak mały” - nauka wiersza.    Podejmuje się nauki wiersza metodą ze słuchu.    Zna słowa wiersza, rozumie jego tekst .
4;    „Wars i Sawa”  - słuchanie legendy W. Chotomskiej, zapoznanie ze stolicą Polski    Stara się słuchać z uwagą legendy oraz odpowiedzieć na pytania.    Rozumie pojęcie „stolica”, wie jak powstała nazwa stolicy i  potrafi wskazać Warszawę na mapie.
5.    Ćwiczenia grafomotoryczne – mapa Polski    Podejmuje próby grafomotoryczne.    Prawidłowo posługuje się przyrządami piśmienniczymi: wie jak wygląda mapa Polski.
6.    Poznajemy hymn Polski    Poznaje tekst i melodię hymnu, stara się śpiewać razem z dziećmi.    Zna słowa hymnu, wie jak się zachować podczas śpiewania hymnu.
7.    „Smok wawelski” - teatrzyk    Ogląda z uwagą teatrzyk, wypowiada się na temat legendy.    Zna legendę związaną z miastem Kraków,- rozróżnia dobre i złe zachowania bohaterów.
8.    „Krakowiaczek” - nauka tańca ludowego.    Uczestniczy w nauce figur „Krakowiaka”    Potrafi zatańczyć podstawowe figury „Krakowiaka”, czerpie radość z tańca.
9.    Konkurs wiedzy o Polsce    Podejmuje próby odgadnięcia zagadek.    Zna symbole Polski, potrafi odpowiedzieć na zagadki związane z tematyką.


2.  Listopadowe wspomnienia

1.    „Kto jest kim w mojej rodzinie?”-  utrwalenie nazw członków rodziny;    Podejmuje próby odgadnięcia zagadek, wypowiada się na temat, potrafi wymienić swoich krewnych.    Dzieci potrafią odpowiedzieć na postawione pytania.
2.    Wprowadzenie litery M, m – doskonalenie słuchu fonematycznego – ćwiczenia.    Stara się wykonać poprawnie ćwiczenia: grafomotoryczne, ćwiczy percepcję wzrokową.    Dzieci potrafią rozpoznać i narysować poznaną literę,
2.    „Boogie-woogie”- nauka piosenki metodą ze słuchu. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.    Podejmuje próby śpiewania poznanej piosenki, wykonuje ruchy zgodnie z tekstem piosenki.

    Dzieci śpiewają piosenkę,  wykonuje prosty układ taneczny.
3.    „Jestem fotografem” - zabawa dramowa; „Wspomnienia” rozmowa kierowana ćwiczenia grafomotoryczne    Rozumie słowo „wspomnienia”, stara się uczestniczyć w zabawie, podejmuje próby grafomotoryczne.    Dzieci wypowiadają się na temat wspomnień o swoich dziadkach, uczestniczy w zabawie dramowej, doskonali percepcję wzrokową.
4.    Zabawy doskonalące dużą motorykę oraz kształtujące nawyk prawidłowego oddechu.    Stara się wykonać poprawnie ćwiczenia.    Dzieci  czerpią radość z wykonywanych ćwiczeń, prawidłowo oddychają.
5.    „Jak żyli moi dziadkowie”
porównywanie zabaw i zabawek z czasów młodości dziadków- rozwijanie mowy    Dziecko podejmuje próby wypowiadania się na temat,    Dzieci dostrzegają różnice , poprawnie wypowiadają się na temat.
6.    „ Zabawy naszych dziadków”    Dziecko stara się uczestniczyć w zabawach.    Dzieci aktywnie uczestniczą w zabawie.
7.    „Zycie człowieka – od maluszka „ poznawanie okresów życia, budowanie wrażliwości na osoby starsze na podstawie wiersz pt. „Odwiedziny”M. Dzierbickiej
    Dziecko porównuje okresy życia, nabywa wrażliwości.    Dzieci dostrzegają związki przyczynowo - skutkowe
8.    „ Co za numer” - gra matematyczna    Dziecko podejmuje próby klasyfikacji oraz zadawania pytań.    Dzieci stawiają pytania konwersacyjne, odliczają w kolejności

3. Zwierzęta domowe.
l.p.    Temat zajęć                                 Przewidywane efekty
          dziecko    nauczyciel
1.    „Zwierzęta domowe” - zajęcia  dydaktyczna – poszerzanie wiedzy na temat zwierząt; doskonalenie analizy i syntezy  słuchowej oraz słuchu fonematycznego.    Aktywnie uczestniczy w zajęciach , rozpoznaje, nazywa, szuka cech wspólnych zwierząt domowych.    Dzieci chętnie biorą udział w  zajęciach , poszerzają swoją wiedzę.
     „Powitanie zwierząt”, „ Kocia rozmowa”, Kocie przysmaki” zabawy  artykulacyjne; zapoznanie z wierszem pt. „Kotek” J. Tuwima    Dziecko czerpie radość z uczestnictwa w zabawie, chętnie naśladuje wymienione zwierzęta, uczy się wiersz pt. „Kotek”    Dzieci chętnie uczestniczą w zabawach artykulacyjnych, wykonują polecenia nauczyciela, uczą się pamięciowo wiersza.
3.    „Zwierzęta do koła” - ćwiczenia w przeliczaniu, klasyfikowaniu, poznawanie cech zwierząt należących do grupy ssaków, ptaków .    Dziecko aktywnie uczestniczy w zajęciach, przelicza, klasyfikuje, porównuje zwierzeta.    Dzieci czerpią radość z zabaw matematycznych
4.    „Moje akwarium” - nauka piosenki    Podejmuje próby śpiewania poznanej piosenki, wystukuje rytm rękoma.

    Dzieci śpiewają piosenkę, wystukują rytm, podejmują próby prostych układów tanecznych.
5.    „Złota rybka” - praca plastczną    Dziecko podejmuje się malowania farbami oraz ozdabiania swojej pracy.    Dzieci wykonują pracę plastyczną, czerpią radość z malowania
6.    „Zwierzęta też mają swoje upodobania” - zagadki pantomimiczne i  słuchowe, ćwiczenia grafomotoryczne    Podejmuje próby odgadnięcia zagadek oraz ćwiczeń grafomotorycznych.    Dzieci aktywnie uczestniczą w zabawie.
7.    „Jak opiekować się zwierzątkiem?” -  praca z tekstem na podstawie opowiadania pt. „Nowy dom Atosa”.    Słucha z uwagą opowiadania, aktywnie uczestniczy w rozmowie, uczestniczy w burzy mózgów.    Dzieci potrafią skupić uwagę na opowiadaniu, rozumieją konieczność opiekowania się zwierzętami , wykazują się kreatywnością podczas burzy mózgów..
8.    „Moje zwierzątko” - praca plastyczna z gazet .    Dziecko stara się kreatywnie wykorzystać gazety do swojej pracy plastycznej.    Dzieci potrafi wykonać pracę plastyczną z wydzieranki. Wypowiada się na temat swojej pracy.
9.    Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 11 -  wzmacnianie mięśni grzbietu    Dziecko  stara się  wykonywać ćwiczenia zgodnie z poleceniem nauczyciela.    Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, prawidłowo wykonują ćwiczenia.


4. Jesienna pogoda.
l.p.    Temat zajęć                                      Przewidywane efekty
          Dziecko    Nauczyciel
1.    „Planety układu słonecznego” - przypomnienie wyglądu planet, porównywanie, przeliczanie i utrwalenie liczebników porządkowych.    Chętnie uczestniczy w zabawie, stara się zapamiętać nazwy planet, przelicza, porównuje.    Dzieci odczuwają radość  z uczestnictwa w zajęciach, dokonują popranie działania matematyczne.
2.    „Zimno-ciepło”- zabawa    Uczestniczy aktywnie w zabawie.    Dzieci potrafią zgodnie bawić się z kolegami, wykonać polecenia.
3.    „Jesienne obłoki”- poszerzanie wiedzy na temat powstawania chmur;doskonalenie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów i obserwacji.    Dziecko jest zainteresowane zabawą badawczą, aktywnie uczestniczy w zabawie, obserwuje zmiany.    Dzieci uczestniczy aktywnie w zabawie, obserwuje, wyciąga wnioski.
4.    „Spacer w deszczu”- zabawa ruchowa z elementami kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona przy utworze Fryderyka Chopina Polonez g-moll    Dziecko stara się uczestniczyć w zabawie.    Dzieci czerpią radość z zabawy, poprawnie wykonują polecenia.
5.     „Deszczowa orkiestra” – tworzenie akompaniamentu do piosenki z wykorzystaniem samodzielnie wykonanych instrumentów muzycznych.    Dziecko podejmuje próby gry na prostych instrumentach perkusyjnych.    Dzieci czerpią radość z gry na instrumentach, słuchają poleceń nauczyciela.
6.    Zabawy sportowe w ogrodzie przedszkolnym- zachęcanie dzieci do wspólnych , kulturalnych i bezpiecznych zabaw w ogrodzie.    Zgodnie uczestniczy w zabawach na placu , zaspokaja naturalną potrzebę ruchu pamiętając o bezpieczeństwie swoim i kolegów.    Dzieci zgodnie i bezpiecznie uczestniczą w zabawa w ogrodzie przedszkolnym.
7.    „Pada, pada deszcz”-  doskonalenie motoryki małej; poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z krążeniem wody w przyrodzie    Dziecko próbuje znaleźć odpowiedzi na pytania, dokonują analizy zebranych wiadomości.    Dzieci porównują zbiorniki wodne, szukają odpowiedzi na pytanie, skąd się bierze deszcz. „Obieg wody w przyrodzie”
8.     Deszczowa pogoda” – praca techniczna z W.34.    Dziecko podejmuje próby wykonania pracy technicznej z godnie z instrukcją.    Dzieci potrafi wykonać pracę techniczną.

5. Zdrowe zęby mamy.

l.p.    Temat zajęć                               Przewidywane efekty
          Dziecko    Nauczyciel
1.    „Doktor ząbek” -  bajka edukacyjna    Jest zainteresowane tematyką bajki, stara się wypowiadać na temat, odpowiada na pytania nauczyciela.     Zna funkcje zębów w organizmie człowieka, rozumie potrzebę dbania o higienę jamy ustnej oraz zna zasady pielęgnacji jamy ustnej.  
2.    „Szczotka, pasta, kubek...” - nauka piosenki    Dziecko stara się zapamiętać tekst i melodię piosenki.    Potrafi zaśpiewać piosenkę oraz wykonać prosty układ ruchowy.
3.    Zabawa dramowa „ Zdrowe zęby mam bo o nie dbam”    Uczestniczy w zabawie, naśladuje w kolejności czynności mycia zębów.    Kształtowanie umiejętności, przyzwyczajeń i nawyków
4.    „Adibu – dlaczego bolą zęby” - bajka edukacyjna.    Poznaje przyczyny powstawania próchnicy, poszerza swój słownik.    Wie, co to jest próchnica,  zna następstwa  choroby zębów.
5.    Praca plastyczna pt. „Chory ząbek”    Stara się wykonać prace dowolna techniką.    Doskonali sprawność manualną oraz kreatywność.
6.    Dzień zdrowej przekąski.    Rozumie konieczność spożywania zdrowej żywności , przygotowuje zdrową przekąskę.    Kształtuje umiejętność przyzwyczajeń i nawyków, podnosi poziom kultury jedzenia
7.    Wiem wszystko o zębach - quiz    Uczestniczy aktywnie w zajęciach, potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę.    Potrafi odpowiedzieć na pytania, czerpie radość z uczestnictwa w konkurencjach.
8.    Zabawy matematyczne „Zdrowy uśmiech”    Dziecko stara się przeliczać elementy, używa liczebniki porządkowe.    Potrafi poprawnie liczyć w dostępnym zakresie, wykonuje proste operacje matematyczne.

Plan na listopad- język angielski

 1. Farm Animals: a cow, a dog, a cat, a horse, a sheep, a rooster, a goat, a hen, a duck, a turkey.
 2. A song   “ Old Macdonald”.
 3. Wild animals: a tiger, a snake, an elephant, a giraffe, a parrot, a crocodile, a monkey. A song “ Deep in the jungle”.
 4. Teddybear’s Day- a song “My teddybear”

 

Plan dydaktyczno wychowawczy na miesiąc pazdziernik 2018 

DARY JESIENI
L.p.    Temat zajęć                                  Przewidywane efekty
          dziecko    nauczyciel
1.    „Jakie dary niesie ze sobą jesień? -rozmowa na temat darów jesieni na podstawie opowiadania  pt. Poszukiwacze skarbów” Piotra Wilczyńskiego    Podejmuje próby wypowiadania się na temat, potrafi wymienić dary jesieni.    Dzieci potrafią odpowiedzieć na postawione pytania.
2.    „Jarzynowy wóz”- nauka piosenki metodą ze słuchu. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.    Podejmuje próby śpiewania poznanej piosenki, wystukuje rytm rękoma.

    Dzieci śpiewają piosenkę, wystukują rytm, podejmują próby prostych układów tanecznych.
3.    „Sałatka owocowa” – zabawa integracyjna.    Uczestniczy w zabawie, zna nazwyowoców.    Dzieci rozpoznają i nazywają owoce.
4.    „Owoc czy warzywo?” - zabawa polisensoryczna    Podejmuje próby odgadnięcia owoców i warzyw po dotyku    Dzieci  odgadują zagadki.
5.    „Zdrowa przekąska” - zabawa edukacyjna    Dziecko wypowiada się na temat zdrowej żywności, dzieli się swoimi przekąskami.    Dzieci rozumieją potrzebę spożywania zdrowej żywności dla organizmu.
6.    „ Sok jabłkowy” - opowieść ruchowa z wykorzystaniem uwertury z opery Carmen    Dziecko potrafi wyrazić ruchem polecenia nauczyciela.    Dzieci aktywnie uczestniczą w zabawie.
7.    „Grzyby”- zabawa dydaktyczna    Dziecko nabywa świadomości, że są grzyby jadalne i trujące (muchomor).    Dzieci klasyfikujągrzyby, przeliczają obiekty z użyciem liczebników porządkowych.
8.     „Przetwory”- zabawa twórcza    Dziecko aktywnie uczestniczy w tworzeniu mapy myśli.    Dziecko potrafi wykorzystać swoją wiedzę na temat jarzyn i owoców, aktywnie uczestniczy w zajęciach.
9.    „Słoik z przetworami”- rozwijanie sprawności manualnej.    Dziecko potrafi wykonać pracę plastyczną.    Dzieci kreatywnie działają, doskonalą sprawność manualną.


Dbamy o zdrowie.
l.p.    Temat zajęć                                 Przewidywane efekty
          dziecko    nauczyciel
1.    „Co zjadamy?” - zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem planszy z piramidą żywienia.    Aktywnie uczestniczy w zajęciach , rozpoznaje produkty spożywcze    Dzieci chętnie biorą udział w  zajęciach , nazywają, klasyfikują oraz przeliczają produkty żywieniowe.
2.    „Jeden i dwa” - zabawa muzyczno-ruchowa.    Dziecko czerpie radość z uczestnictwa w zabawie, chętnie naśladuje wymienione w zabawie czynności.    Dzieci chętnie uczestniczą w zabawach muzyczno – ruchowych, wykonują określone czynności, wyrabiają poczucie rytmu oraz umiejętność współpracy w grupie podczas zabaw.
3.    „Ruch i zuch” - zabawy gimnastyczne z muzyką oraz elementami metody W. sherborne.    Dziecko aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych.    Dzieci czerpią radość z zabaw ruchowych, wykonują poprawnie ćwiczenia,
4.    „Pory roku” - nauka piosenki    Podejmuje próby śpiewania poznanej piosenki, wystukuje rytm rękoma.

    Dzieci śpiewają piosenkę, wystukują rytm, podejmują próby prostych układów tanecznych.
5.    „Dwie skarpety czyli para” - zabawa dydaktyczna    Podejmuje próby segregacji , klasyfikacji przedmiotów wg jednej cechy, przelicza wybrane przedmioty, nazywa je.    Dzieci aktywnie uczestniczą w zabawie, segregują przedmioty ze względu na jedna cechę, nazywają je, przeliczają.
6.    „Sylaby” - zabawa ćwicząca słuch fonemowy oraz przeliczanie    Dziecko dzieli słowa na sylaby, przelicza je .    Dzieci chętnie uczestniczą w zabawie, potrafi poprawnie dzielić słowa na sylaby.
7.    „Zarazki” -  opowiadanie Renaty Piątkowskiej - rozmowa na temat zarazków. „Bakterie , wirusy, zarazki” - stworzenie modelu bakterii.    Słucha z uwagą opowiadania, aktywnie uczestniczy w rozmowie, tworzy kreatywnie model bakterii.    Dzieci potrafią skupić uwagę na zajęciach, rozumieją potrzebę zachowania higieny, wykazują się kreatywnością oraz doskonalą sprawność manualną.
8.    „Tajemnicze numery” - zabawa dydaktyczna .    Dziecko potrafi uważnie słuchać, reaguje na sygnał, odgrywa scenki dramowe.    Dzieci ćwiczą uwagę, zapamiętują numer alarmowy 112, prawidłowo reagują na sygnał.
9.    „Numer alarmowy 112” - zabawy umuzykalniające utrwalające numery alarmowe    Dziecko  tara się  nauczyć tekst  piosenki utrwalającejnumery alarmowe.    Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, zapamiętują numery alarmowe.

 

 Tematyka na miesiąc październik 2018:

1. Seasons- autumn is coming (poznanie nazw wszystkich pór roku, umiejętność wybierania obrazków, symboli pasujących do jesieni
2. Leaves are falling, it's raining, it's cold outside...- określanie stanów pogodowych i zjawisk przyrodniczych zachodzących jesienią
3. A song- if you're happy- nauka słów i umiejętności inscenizowania piosenki ruchem (słówka: happy, angry, sleepy, hungry,sad - określające emocje i uczucia)
4. My toys: teddybear, doll, ball, car- moje zabawki- miś, lalka, piłka, autko

 


Jesienią w parku i lesie.
l.p.    Temat zajęć                                      Przewidywane efekty
          Dziecko     Nauczyciel
1.    „Leśne zwierzęta”- zagadki słowne i dzwiękowe.    Chętnie uczestniczy w zabawie, odgaduje zagadki, czyta globalnie nazwy zwierząt.    Dzieci odczuwają radość  z uczestnictwa w zabawie, odgadują zagadki, potrafią wymienić nazwy zwierzą, czytają globalnie.
2.    „Na dywanie siedzi jeż”- zabawa ruchowo- naśladowcza    Uczestniczy aktywnie w zabawie.    Dzieci potrafią zgodnie bawić się z kolegami, naśladuje zwierzęta.
3.    „Jesienne drzewa”- zajęcia plastyczno – techniczne. Rozwijanie wyobraźni twórczej oraz sprawności manualnej.    Podejmuje próby malowania farbami, wykonuje kolejno określone czynności, kończy zaczętą pracę.    Dzieci czerpią radość z udziału w zajęciach, poznają różnorodne materiały plastyczne, wykonują kolejno etapami parce plastyczno- techniczną.
4.    „Jesienna wyprawa” - spacer po parku.    Dziecko podczas spaceru obserwuje zmiany w przyrodzie, zbiera liście do kącika przyrody.    Dzieci dostrzegają zmiany zachodzące w przyrodzie, zbierają liście, przyporządkowują je do określonych drzew, przestrzegają zasady bezpieczeństwa podczas spaceru.
5.    „Dlaczego liście zmieniają kolor? - Chlorofil-zabawa badawcza    Dziecko jest zainteresowane zabawą badawczą, aktywnie uczestniczy w zabawie, obserwuje zmiany.    Dzieci uczestniczy aktywnie w zabawie, obserwuje, wyciąga wnioski.
6.    Zabawy sportowe wogrodzie przedszkolnym- zachęcanie dzieci do wspólnych , kulturalnych i bezpiecznych zabaw w ogrodzie.    Zgodnie uczestniczy w zabawach na placu , zaspokaja naturalną potrzebę ruchu pamiętając o bezpieczeństwie swoim i kolegów.    Dzieci zgodnie i bezpiecznie uczestniczą w zabawa w ogrodzie przedszkolnym.
7.    „Czy wszystkie drzewa mają liście? - zabawa dydaktyczna;     Dziecko próbuje dzielić drzewa na liściaste i iglaste,wyszukuje podobieństwa i różnice; bierze udział w doświadczeniu badawczym pt. „Szyszka”    Dzieci klasyfikuje drzewa na liściaste i iglaste, wypowiada się na temat różnic i podobieństw, aktywnie uczestniczy w doświadczeniu, wyciąga wnioski,  poszerza swoją wiedzę przyrodnicza.
8.     „Tańcowała jesień” - nauka piosenki     Dziecko podejmuje próby nauki słów piosenki, interpretuje ruchem muzykę.    Dzieci czerpią radość z zabawy z piosenka, potrafią zaśpiewać tekst.

Jesienna sztuka.

l.p.    Temat zajęć                               Przewidywane efekty
          Dziecko     Nauczyciel
1.    „Kim jestem?” - zabawa ruchowa    Chętnie uczestniczy w zabawie, próbuje rozwiązać zagadki (kalambury).    Dzieci czerpią radość z udziału w zabawie, potrafią wcielać się w role, reagują na sygnał, czytają symbole.
2.    „Kim jest artysta”- zabawa twórcza oraz plastyczna.    Zgodnie uczestniczy w tworzeniu mapy myśli, próbuje wypowiadać się na temat, podejmuje próby  samodzielnego rysowania.    Dzieci zgodnie współpracują podczas tworzenia mapy myśli, poszerzają słownik, doskonalą umiejętności logicznego myślenia, klasyfikowania, percepcji wzrokowej oraz grafomotoryki.
3.    „Kim jest malarz?” - rozmowa na podstawie obrazków.    Podejmuje próby porównywania różnych rodzajów malarstwa ( pejzaż, portret, martwa natura, itp.).     Dzieci poznają i rozróżniają obrazy, poszerzają słownik, doskonalą percepcję wzrokową.
4.    „Jestem malarzem”- zajęcia plastyczne.    Dziecko czerpie radość z pracy plastycznej – malowania farbami na dowolny temat.    Dzieci rozwijają swoją kreatywność oraz wyobrażnię; doskonalą sprawność manualną ( posługiwanie się pędzlem i farbami)
5.    Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – rozwijanie umiejętności stosowania form grzecznościowych wobec siebie  i w zabawach tematycznych.    Chętnie i zgodnie uczestniczy w zabawie, stosuje zwroty grzecznościowe.    Dzieci zgodnie bawią się w kącikach tematycznych, stosują zwroty grzecznościowe.
6.    „W świecie muzyki- Fryderyk Chopin” zajęcia umuzykalniające.    Podejmuje próby rozwiązywania zagadek muzycznych, rysuje swoje emocje, wypowiada się na temat.    Dzieci poprzez wypowiedzi budują tolerancję (odmienność opinii), potrafią twórczo wyrazić swoje nastroje, poznają postać Fryderyka Chopina oraz jego utworu.
7.     „Dyrygent” - zabawa ruchowo - naśladowcza    Dziecko stara się brać udział w zabawie.    Dzieci współpracują w grupie, naśladują, czerpią radość z zabawy.
8.    „Muzyczna gimnastyka” - zestaw zabaw ruchowych wg metody Batii Strauss    Podejmuje próby nauki prostych układów tanecznych, czerpie radość  z zabawy.    Dzieci wykonują polecenia nauczyciela, doskonalą dużą motorykę, koncentrację, poczucie rytmu


Zadania dla nauczyciela :
Stwarzanie miłej i życzliwej atmosfery;
Zachęcanie do zgodnej zabawy;
Zachęcanie do wspólnej zabawy dzieci starsze i młodsze;
Prowadzenie obserwacji dzieci;
Prowadzenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu grupy;
Dbanie o estetyczny wygląd sali;
Systematyczne przygotowywanie pomocy do zajęć dydaktycznych.
Słówka z języka angielskiego :
Hello ;
How are you;
My name is;
Colours : red, blue, yellow, white, Brown, Black, pink, Orange, Green;
Season of the year – autumn.

 

Plan dydaktyczno wychowawczy na miesiąc wrzesień 2018 dla grupy III.

 1. 1.W przedszkolu

Temat zajęć

                             Przewidywane efekty

dziecko

nauczyciel

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Podejmuje próby samodzielnej aktywności poznawczej.

Zachęcanie dzieci do podejmowania samodzielnej aktywności poznawczej. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery.

„Mama na imię” – zabawa integracyjna.

Uczestniczy w zabawie, poznaje imiona koleżanek i kolegów.

Dzieci przedstawiają się kolegom i koleżankom.

3.

„Co to znaczy , że jestem przedszkolakiem”- zabawa dydaktyczna.

Podejmuje próby wypowiadania się na forum grupy, odwołuje się do własnych doświadczeń.

Dzieci potrafią odpowiedzieć na postawione pytanie, rozumie co znaczy być przedszkolakiem.

„Moje przedszkole”- zapoznanie z budynkiem i ogrodem przedszkolnym (nowe dzieci), poznanie osób pracujących w grupie i przedszkolu. Zwrócenie uwagi na bezpieczne zachowanie się w różnych miejscach na terenie przedszkola.

Poznaje osoby pracujące w przedszkolu, poznaje zasady bezpiecznego zachowania się na terenie placówki.

Dzieci rozpoznają osoby pracujące w przedszkolu, przestrzegają zasad bezpieczeństwa.

Zabawy i ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową. Ćwiczenia reakcji na sygnał dźwiękowy i słowny podczas zabaw. Wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

Reaguje na umówiony sygnał dźwiękowy lub słowny w czasie zabawy. Zna zasady higieniczno – sanitarne.

Dzieci przestrzegają zasad w czasie zabawy, reagują na umówiony sygnał, przestrzegają zasad higienicznych.

„Nasze zasady” – wykonanie plakatu kodeksu przedszkolaka. Ustalanie norm grupowych.

Zna zasady panujące w grupie, aktywnie uczestniczy w wykonywaniu pracy plastycznej.

Dzieci starają się przestrzegać ustalonych zasad, chętnie wykonują pracę plastyczną.

„W przedszkolu”- nauka piosenki metodą ze słuchu. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.

Podejmuje próby śpiewania poznanej piosenki, wystukuje rytm rękoma.

Dzieci śpiewają piosenkę, wystukują rytm, podejmują próby prostych układów tanecznych.

„Nasze uczucia” – zabawa dramowa. Zdobywanie umiejętności bycia w roli.

Podejmuje próby odgrywania wyznaczonej roli.

Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, czerpią radość z zabawy, wcielają się w wyznaczone role.

Zabawy ruchowo – bieżne w ogrodzie przedszkolnym. Zwrócenie uwagi na zachowanie ostrożności podczas zabaw ze sprzętem ogrodowym. Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dzieci.

Uczestniczy w zabawach ruchowo- bieżnych w ogrodzie.

Dzieci chętnie uczestniczą w zabawach na powietrzu, przestrzegając przy tym zasad bezpieczeństwa.

 1. 2.Wakacyjne wspomnienia.

Temat zajęć

                             Przewidywane efekty

dziecko

nauczyciel

„Jadę pociągiem prawdziwym” – nauka fragmentu piosenki. Rozwijanie pamięci słuchowej dzieci.

Aktywnie uczestniczy w zajęciach, zapamiętuje i śpiewa piosenkę.

Dzieci chętnie biorą udział w zajęciach , śpiewają piosenkę w grupie.

„Wiosna , lato, jesień , zima”- rozmowa na temat pór roku na podstawie doświadczeń dzieci, zapoznanie dzieci z cechami charakterystycznymi lata; czytanie globalne wyrazu „LATO”.

Podejmuje próby określenia pór roku na podstawie ilustracji, zna cechy charakterystyczne lata, podejmuje próby odnalezienia wyrazu LATO w rozsypance wyrazowej.

Dzieci wymienią wszystkie pory roku, znają ich cechy charakterystyczne, podejmują próby czytania globalnego poznanego wyrazu.

„Środki transportu” – zabawa ortofoniczna. Usprawnianie narządów mowy dzieci i utrwalanie prawidłowej artykulacji.

zna i wymienia różne środki transportu, potrafi naśladować odgłosy wybranych pojazdów.

Dzieci aktywnie uczestniczą w ćwiczeniach artykulacyjnych, znają różne środki transportu.

„Co słyszysz?” – zabawa słuchowa. Rozwijanie koncentracji uwagi i wrażliwości słuchowej.

Chętnie uczestniczy w zabawie , ćwiczy koncentrację uwagi i słuch.

Dzieci koncentrują się przez chwilę na zadaniu, ćwiczą słuch, potrafią odpowiedzieć na zadane pytanie.

„Posprzątajmy pamiątki” – segregacja przedmiotów ze względu na kolor i wielkość. Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie przedmiotów według jednej cechy.

Podejmuje próby segregacji przedmiotów wg jednej cechy, przelicza wybrane przedmioty, nazywa je.

Dzieci aktywnie uczestniczą w zabawie, segregują przedmioty ze względu na jedna cechę, nazywają je, przeliczają.

Zajęcia o emocjach – zabawy ułatwiające oswojenie lęku związanego z rozstaniem z rodzicami.

Bierze udział w zabawach integracyjnych, odczuwa radość podczas pobytu w przedszkolu.

Dzieci chętnie uczestniczą w zabawach z kolegami i koleżankami, rozumieją konieczność rozłąki z rodzicem, czerpią radość z zabaw z innymi.

„Gdzie jest morze , a gdzie góry” – rozmowa na temat znaczenia kolorów na mapie. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania charakterystycznych elementów dla krajobrazu górskiego i morskiego.

Zna i nazywa wybrane kolory, wypowiada się na zadany temat, wie jak wygląda mapa.

Dzieci nazywają kolory , wiedza co to jest mapa, podejmują próby pokazania na mapie gór i morza na podstawie oznaczeń kolorystycznych.

„Już kółeczko zrobić czas”, „Adam siedmiu synów miał”, „Dwóm tańczyć się zachciało”- zabawy muzyczno – ruchowe w kręgu. Kształtowanie umiejętności naśladownictwa.

Czerpie radość z uczestnictwa w zabawach, chętnie naśladuje wymienione w zabawie czynności.

Dzieci chętnie uczestniczą w zabawach muzyczno – ruchowych, wykonują określone czynności, wyrabiają poczucie rytmu oraz umiejętność współpracy w grupie podczas zabaw.

„Mój samolot”- składanie papieru. Rozwijanie sprawności manualnej.

Podejmuje próby składania papieru w określony sposób, ćwiczy sprawność manualną.

Dzieci składają papier w określony sposób, czerpią radość z osiągniętych efektów swojej pracy.

 1. 3.Jesteśmy bezpieczni.

Temat zajęć

                                   Przewidywane efekty

Dziecko

Nauczyciel

„Co robię bardzo dobrze?” – zabawa integracyjna. Rozwijanie poczucia własnej wartości u dziecka.

Chętnie uczestniczy w zabawie, podejmuje próby odpowiedzi na zadanie pytanie.

Dzieci odczuwają radość z uczestnictwa w zabawie, odpowiadają na zadane pytanie, potrafią wymienić kilka rzeczy.

„Dlaczego w domu czuje się najlepiej?” – próba odpowiedzi na to pytanie na podstawie wiersza J.Brzechwy oraz własnych doświadczeń dzieci- zabawa dydaktyczna, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojego miejsca pracy.

Podejmuje próby wypowiadania się na forum grupy, uważnie słucha czytanego utworu literackiego, potrafi przywołać w pamięci własne doświadczenia.

Dzieci potrafią poprawie wypowiadać się w na zadany temat, uważnie słuchają siebie nawzajem, uważnie słuchają czytanego tekstu.

„Mój medal”- zajęcia plastyczno – techniczne. Rozwijanie wyobraźni twórczej oraz sprawności manualnej.

Podejmuje próby wycinania z papieru nożyczkami, wykonuje kolejno określone czynności, kończy zaczętą pracę.

Dzieci czerpią radość z udziału w zajęciach, poznają różnorodne materiały plastyczne, wykonują kolejno etapami parce plastyczno- techniczną.

„Światła uliczne” – zabawa orientacyjno – porządkowa. Rozwijanie umiejętności szybkiej reakcji na sygnał.

Wie co to jest sygnalizacja świetlna, zna i nazywa wybrane kolory, reaguje na umówiony sygnał.

Dzieci rozróżniają kolory sygnalizacji świetlnej, wiedzą do czego służy, zgodnie uczestniczą w zabawie.

„Znam zasady drogowe”- rozmowa na temat konieczności zachowania bezpieczeństwa na drodze na podstawie opowiadania „Mama cię!” oraz doświadczeń dzieci.

Podejmują próby wypowiadania się na zadany temat, zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.

Dzieci poprawnie wypowiadają się na zadany temat, znają zasady bezpiecznego poruszania się po drodze i chodniku.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym- zachęcanie dzieci do wspólnych , kulturalnych i bezpiecznych zabaw w ogrodzie.

Zgodnie uczestniczy w zabawach na placu , zaspokaja naturalną potrzebę ruchu pamiętając o bezpieczeństwie swoim i kolegów.

Dzieci zgodnie i bezpiecznie uczestniczą w zabawa w ogrodzie przedszkolnym.

„Plac zabaw” – nauka piosenki. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.

Powtarza słowa piosenki, podejmuje próby śpiewania w grupie, wystukuje rytm dłońmi.

Dzieci podejmują próby śpiewania razem w grupie, wystukują dłońmi rytm, powtarzają prosty układ taneczny do piosenki.

 1. 4.Dbam o siebie.

l.p.

Temat zajęć

                           Przewidywane efekty

Dziecko

Nauczyciel

1.

„Głowa, ramiona, kolana, piety” – zabawa muzyczno – ruchowa. Doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała i rozróżnianie prawej i lewej strony.

Chętnie uczestniczy w zabawie, próbuje rozróżniać prawą i lewą stronę, nazywa części ciała.

Dzieci czerpią radość z udziału w zabawie, rozróżniają i nazywają części ciała, rozróżniają stronę prawa i lewą.

2.

„Narysuj mnie”- odrysowywanie sylwety dziecka na dużym formacie. Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie przy tworzeniu pracy plastycznej. Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała.

Zgodnie uczestniczy w tworzeniu pracy plastycznej, współpracuje w grupie, ćwiczy sprawność manualną.

Dzieci zgodnie współpracują podczas tworzenia pracy plastycznej, ćwiczą sprawność manualną, orientują się w schemacie własnego ciała.

3.

„Jabłko”- zabawa dydaktyczna. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania owocu wszystkimi zmysłami.

Podejmuje próby określenia smaku , zapachu, wyglądu zewnętrznego jabłka oraz innych owoców.

Dzieci nazywają owoce, określają ich smak , zapach , wygląd zewnętrzny.

4.

„Czym patrzę , a czy słyszę?” – rozmowa na temat roli zmysłów na podstawie wiersza J.Tuwima „Okulary” i doświadczeń dzieci. Zapoznanie się zmysłami.

Uważnie słucha tekstu literackiego, potrafi odpowiedzieć na zadane pytanie, potrafi wymienić zmysły.

Dzieci uważnie słuchają czytanego wiersza, potrafią wypowiedzieć się na jego temat, wymieniają poznane zmysły.

5.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – rozwijanie umiejętności stosowania form grzecznościowych wobec siebie i w zabawach tematycznych.

Chętnie i zgodnie uczestniczy w zabawie, stosuje zwroty grzecznościowe.

Dzieci zgodnie bawią się w kącikach tematycznych, stosują zwroty grzecznościowe.

6.

„Mydło lubi zabawę”- nauka piosenki, zabawa ruchowa na jej tle. Umuzykalnianie dzieci. Nauka tańca w parach.

Podejmuje próby tańca w parze, ćwiczy koordynację wzrokowo- słuchowo- ruchową, zapamiętuje słowa piosenki.

Dzieci chętnie powtarzają słowa piosenki, podejmują próby tańca w parach, zgodnie współpracują w zabawie.

7.

„Porządkujemy balony” – zabawa matematyczna. Klasyfikowanie przedmiotów pod względem przeznaczenia i wielkości, przeliczanie ich.

Podejmuje próby klasyfikacji przedmiotów, przelicza je.

Dzieci klasyfikują przedmioty zgodnie z podana cechą, przeliczają je , rozumieją konieczność porządkowania Sali.

Zadania dla nauczyciela :

 • Stwarzanie miłej i życzliwej atmosfery;
 • Zachęcanie do zgodnej zabawy;
 • Zachęcanie do wspólnej zabawy dzieci starsze i młodsze;
 • Prowadzenie obserwacji dzieci;
 • Prowadzenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu grupy;
 • Dbanie o estetyczny wygląd sali;
 • Systematyczne przygotowywanie pomocy do zajęć dydaktycznych.

Słówka z języka angielskiego :

 • Hello ;
 • How are you;
 • My name is;
 • Colours : red, blue, yellow, white, Brown, Black, pink, Orange, Green;
 • Season of the year – autumn.

 

PLAN WYCHOWAWCZY GR III NA ROK SZKOLNY 2018/19 W GRUPIE III

CELE :
Tworzenie warunków do lepszej adaptacji dziecka w przedszkolu.
Kształtowanie życzliwego i otwartego stosunku do dzieci z niepełnosprawnością, zachęcanie do wspólnej zabawy.
Uwrażliwianie na potrzeby innych poprzez wdrażanie do niesienia pomocy dzieciom niepełnosprawnym.  
Kształtowanie podstawowych powinności moralnych np. życzliwości, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności.
Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła.
Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta.
Rozwijanie umiejętności ugodowego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu.
Uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń.
Uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.
Wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie  i zdobywanie nowych doświadczeń – aktywne poznawanie świata.
Umożliwienie  dzieciom  odkrywania siebie i innych przez  własne działania oraz dokonywania  wyborów  i przeżywania  pozytywnych  efektów  własnych działań – kontynuacja realizacji zagadnień innowacji rozwijającej inteligencje interpersonalną.
Wdrożenie do  przestrzegania zasad  bezpieczeństwa.
Pomoc dziecku  w  budowaniu  pozytywnego  obrazu  własnego „JA”.
Kształtowanie szacunku do otaczającej przyrody – realizacja innowacji w ramach brzeskiego  systemu doradztwa zawodowego – zapoznanie z zawodem leśnika.

  METODY PRACY:
zabawy i gry tradycyjne i integracyjne
udział w akcjach lokalnych i ogólnopolskich: „Sprzątanie Świata”, „Dzień bez Samochodu”
gry i zabawy tematyczne i dowolne
historyjki obrazkowe,
spotkania z ekspertami: policjantem,  pielęgniarką, strażakiem, leśnikiem
dyskusje z grupą przy ilustracjach,
opowiadania, legendy, baśnie, czytanki
scenki rodzajowe
twórczość dziecięca- muzyczna, plastyczna ,słowna
Relaksacje przy muzyce,
spacery wycieczki do pobliskich parków oraz w okolicy przedszkola,
spacery wycieczki tematyczne: Wszystkich Świętych, Pierwszy Dzień Wiosny.

  FORMY PRACY:
Praca zespołowa
Praca w grupach
Praca indywidualna  

OCZEKIWANE  EFEKTY:
Dziecko:
Przestrzega określonych umów – rozumie konsekwencje wynikające z ich łamania.
Bawi się z dziećmi niepełnosprawnymi, jest tolerancyjne i otwarte wobec innych.
Wyraża swoje emocje w sposób kontrolowany, prosi i  korzysta z pomocy dorosłych w trudnych sytuacjach.
Rozróżnia prawdę, fałsz; dobro od zła.
Nie boi się wyrażania własnych opinii.
Kultywuje tradycje swojej rodziny.
Ma świadomość tożsamości narodowej, rozpoznaje symbole – godło, flaga, hymn; wie, że należy się do nich odnosić z szacunkiem..
Informuje dorosłych o swoich dolegliwościach, samopoczuciu, nazywa towarzyszące mu stany emocjonalne.
Nie wyrządza nikomu krzywdy – nie wyśmiewa się z wyglądu, niepełnosprawności, stanu majątkowego innych, nie przedrzeźnia, nie przezywa.
Szanuje środowisko przyrodnicze.
Dba o porządek wokół siebie.
Posiada nawyk witania się i żegnania z innymi osobami poprzez stosowanie odpowiednich form grzecznościowych – dzień, dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam – w stosunki do osób starszych jak i rówieśników.

 SYSTEMY MOTYWACJI W PRZEDSZKOLU
a)      Stosowane systemy wzmocnień pozytywnych
pochwała indywidualna,
pochwała przed całą grupą
pochwała przed rodzicami,
oklaski,
emblematy, naklejki,
przydział funkcji.
b)      Stosowane systemy wzmocnień negatywnych
brak nagrody,upomnienie ustne,
czasowe odebranie przydzielonej funkcji,
chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,
poinformowanie rodziców o zachowaniu,
rysowanie obrazka na przeprosiny.

W ramach nauczania języka angielskiego- cele

 • stworzenie atmosfery zabawy
 • motywowanie dzieci oraz wykorzystywanie ich naturalnych predyspozycji do rozwijania umiejętności językowych
 • wspomaganie rozwoju kompetencji komunikacyjnej dziecka
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym, nowożytnym oraz jego chęci poznawania innych kultur.
 • Tematyka na miesiąc wrzesień:
 1. Hello, how are you?
 2. What’s your name?
 3. My nam is….
 4. Colours (blue, yellow, red, green…)