Zapraszamy na konsultacje indywidualne w każdy wtorek o godzinie 15.00

 

  Zbieramy surowce wtórne:

makulaturę, baterie i plastkowe butelki (tzw. pety)

Makulaturę ważymy, baterie  i butelki liczymy.

 

RADA RODZICÓW - od miesiąca października - składka 30 zł miesięcznie.  Przelewamy na konto Rady Rodziców. Tytuł wpłaty; IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, GRUPA, składka Rada Rodziców

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ  W MIESIĄCU LUTY 2020

I Temat bloku: Zmiana pogody i sen przyrody.

- Pory roku- nazywanie w odpowiedniej kolejności w oparciu o piosenkę ,,Znów minął rok” i wykonane przez dzieci postaci pór roku

-„Drzewo” - cztery pory roku; poznanie wyglądu drzewa, jego charakterystycznej odsłony w określonej porze roku, dobieranie desygnatów

-Zabawa z pokazywaniem ,,pory roku” wg met Gruszczyk –Kolczyńskiej- poznanie pór roku w określonej kolejności,

-„Pory roku” – zabawy muzyczno – ruchowe z wykorzystaniem emblematów” Reagowanie na zmiany dynamiczne w muzyce.

- Ćwiczenia graficzne,,drzewa” – układanie, konstruowanie z wykorzystaniem koła i patyków,

- zabawy z piosenką ,,tupu, tup po śniegu”,

- Zimowy pejzaż”- praca różnymi technikami (malowanie, klejenie, kolorowanie), posługiwanie się klejem

- Zestaw zabaw ruchowych Doskonalenie biegu w linii prostej. Wyrabianie zwinności i zręczności,

-„Kształty”; zabawa manipulacyjna klockami Dienesa. Podział na zbiory wg koloru i wielkości , utrwalenie kolorów

- Zabawy ruchowe:Orientacyjno – porządkowa „Wiatr i śnieżki”,Z elem. czworakowania „Pułapka na myszy”Z elem. biegu „Zaprzęgi”,Ze śpiewem „Karuzela”.Z elem. podskoku „Pajacyki”

-- Ćwiczenia oddechowe ( pogłębianie oddechu, rozruszanie przepony, wydłużanie fazy wydechowej ) w czasie zabaw z wykorzystaniem piórek,

-- Zabawy ruchowe i integracyjne:„Po mojej lewej stronie jest wolne miejsce” „Kto Cię woła?”

- zabawy odbicie lustrzane – stymulowanie mowy dzieci w czasie zabaw „Moja twarz”, „Usta pracują”,

-obserwowanie przyrody podczas codziennych spacerów. - zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci – wdrażanie do zgodnej zabawy. Rozumienie zasady nie zabierania dzieciom zabawek,

- Zabawa „Mój bucik” – z wykorzystaniem rymowanki: To jest mój but. Daje go tobie, aby ode mnie on poszedł sobie.

- słuchanie bajek terapeutycznych

- zajęcia relaksacyjne Metodą Knillów

 

II Temat bloku: Ferie to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa.

- zabawy na śniegu- opowiadanie o swoich zabawach na podwórku podczas zimy, realizowanie pomysłów w praktyce

- na podstawie doświadczeń własnych i ilustracji-szukanie własnych rozwiązań trudnych sytuacji, jakie mogą pojawić się podczas zabaw zimowych, określanie prawidłowych i niebezpiecznych zachowań

-,, Góry i ich mieszkańcy zimą”- oglądanie prezentacji, poznanie zwyczajow panujących w górach, odpowiadanie na zadane pytania, próby tworzenia pytań do ilustracji

-,, Wesoła zima”- dzieci układają rymowanki o wybranych zabawach zimowych i górach

-uczestniczą w zabawach z chustą animacyjną, potrafią oczekiwać na swoją kolej,

-aktywnie słuchają muzyki wg metody Batti Strauss

-,,Wesołe bałwanki”-dzieci wyklejają postaci śmiesznych bałwanków z płatków kosmetycznych, dodają im akcesoria wg własnych pomysłów, obmyślają przedziwne historyjki z ich udziałem,

-,,Śniegowy bałwanek” -dzieci doskonalą technikę gry na instrumentach perkusyjnych, znają słowa i melodię piosenki

-chętnie bawią się na śniegu, badają jego własności w rożnych temperaturach, obserwują pod lupą kształty

- słuchanie bajek terapeutycznych

- zajęcia relaksacyjne Metodą Knillów

III Temat bloku: KARMIMY PTAKI

- Słuchanie wiersza I.Salach „Ptaki zimą”; przedstawienie trudnej sytuacji ptaków w czasie zimy oraz sposobów niesienia im pomocy z wykorzystaniem pacynek

-Zestaw zabaw ruchowych :Czworakowanie z omijaniem przeszkód, doskonalenie orientacji w przestrzeni i oceny kierunku.

-„Czyj to głos?”. Zagadki słuchowe. Rozpoznawanie głosów ptaków.

-Ćwiczenia graficzne – „Pokarm dla ptaków” – rysowanie form kolistych. -„Goście w karmniku” – zabawa dydaktyczna – przeliczanie ptaków w karmnikach, określanie liczebności zbiorów o jeden mniej, o jeden więcej w zakresie 5.

-„A ty ptaszku spiesz się, spiesz”. Zabawy ruchowe przy piosence. Rozwijanie umiejętności interpretowania ruchem treści piosenki. Reagowanie na pauzę w muzyce.

-- Zabawa integracyjna „Kogo brakuje”

- Słuchanie opowiadania H. Łochockiej „O zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku”

- Zabawy dramowe „Jak dzieci pomagają ptakom?’

- Zabawa ortofoniczna „Ptasie rozmowy”

- Zabawa ćwicząca pamięć wzrokową „Znikające zapasy”

- Zabawy przy stolikach z wykorzystaniem układanek, puzzli.

- Obserwacja ptaków w najbliższym otoczeniu. Dokarmianie ptaków.

- Zabawy ruchowe: „Przejście po ławeczce” – z elem. równowagi

Śnieżynki” – orientacyjno - porządkowa„Berek” z elem. biegu „ Pułapka na myszy”z elem. czworakowania „Spłoszone wróbelki” z elem podskoku.

- słuchanie bajek terapeutycznych

- zajęcia relaksacyjne Metodą Knillów

IV Temat bloku: W krainie baśni i bajek

-w oparciu o fiszkę prowadzącą -dokonanie wyboru bajki w domu przy udziale rodzica i opowiadanie ulubionej bajki kolegom w przedszkolu,

- rozwiązywanie zagadek dotyczących bohaterów bajek,

-słuchanie czytanej przez nauczyciela baśni ,,Jaś i Małgosia” analizowanie treści, odpowiadania na pytania

- odtwarzanie w teatrzyku kukiełek lub tworzenie nowych postaci bajkowych

-„ Jaś i Małgosia ”

- naśladowanie różnych czynności bohaterów bajek, np.: zjadanie pierników, zamiatanie,

-na podstawie zabawy dydaktycznej „ w księgarni” rozwijanie umiejętności rozwiązywania prostych działań matematycznych typu co się stanie gdy dołożę...przeliczanie w zakresie 6, porównywanie liczebności wg met. Gruszczyk- Kolczyńskiej

- przeliczanie przyniesionych do przedszkola książeczek z użyciem liczebników głównych i porządkowych, tworzenie podzbiorów ze względu na wybrane 2 cechy

-pastelami olejnymi i akwarelą malowanie ulubionej postaci z bajki, rysowanie wg wzoru,

- określanie kolejności słyszanych 2-3 instrumentów podczas rozwiązywania zagadek muzyczno-słuchowych oraz wskazywanie kierunku, z którego pochodzi dźwięk;

-zabawa z instrumentami ,,Zagraj tak jak ja”- odtwarzanie rytmu podanego przez nauczyciela,

-,,Zabawa słuchowa ,,Idź za dźwiękiem”

- zabawa kostiumowa,, postaci z bajek”z elementami metody C. Freineta,

- zabawy ruchowe i ćwiczenia wg programu ,,Zdrowo i sportowo” z udziałem rodziców,

-sensoplastyka- zabawy z użyciem kolorowej piany ,,Chatka z piernika”

-Moje imię- rozpoznawanie graficznego zapisu imienia w oparciu o met. odimienną I.Majchrzak, wyszukanie swojej literki w alfabecie

- udział w balu karnawałowym

- słuchanie bajek terapeutycznych

- zajęcia relaksacyjne Metodą Knillów

Plan pracy dydaktyczo- wychowawczej na styczeń.

Tematyka kompleksowa:

1. Witamy Nowy rok i Zimę.
2. Wesoły karnawał.
3. Moja babcia i mój dziadek.
4. Dokarmiamy zwierzęta.

1.  Witamy nowy rok i Zimę.

- ukazanie następstwa po sobie pór roku, miesięcy, dni tygodnia. Ukazanie konieczności życia zgodnie z kalendarzem.

- Poznawanie przyrody- obserwowanie zjawisk atmosferycznych zachodzących w przyrodzie zimą.
- w oparciu o wiersz K. Czaplickiej „Miesiące” zapoznanie z nazwami miesięcy; utrwalenie nazw pór roku, dni tygodnia;
- uważne słuchanie wiersza J. Brzechwy „Tydzień”;
- zapoznanie z wyglądem kalendarza podczas zabawy dydaktycznej „Nowy rok”;
- pisanie po śladzie 2019- ćwiczenia graficzne;
- porównywanie liczebności: pór roku, miesięcy i dni tygodnia; określanie gdzie i o ile jest więcej, przeliczanie
 - nauka piosenki „Tupu, tup po śniegu”,
- wykonanie pracy plastycznej „Fajerwerki”- wykorzystanie rurek po papierze toaletowym,
- udział w zabawie badawczej „Czy śnieg jest czysty?”- określanie właściwości śniegu;
- ćwiczenia poranne kształtujące postawę ciała „Pory roku”,
- Ćwiczenia gimnastyczne metodą R. Labana
- udział w spacerach do parku i w okolicy przedszkola- obserwacja przyrody,
- spaceru do parku- zwrócenie uwagi na dostosowanie odzieży do warunków atmosferycznych, wdrażanie do samodzielnego ubierania się
- dalsze wdrażanie do przestrzegania ładu i porządku w swoim otoczeniu, porządkowanie zabawek.

- Zajecia relaksacyjne metoda Knillow

- Słuchanie bajki relaksacyjnej

2.Wesoły karnawał
- Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych.
- Słuchanie opowiadania D. Niewoli „Chciałem wam powiedzieć...”- zwrócenie uwagi na poprawne zachowanie się podczas wspólnych zabaw;
- uważne słuchanie wiersza E. Zechenter-Spławińskiej „Wielki bal”,
- ćwiczenia graficzne „Balon”;
- kolorowanie sylwety balonu- zwróceni uwagi na staranne wykonanie pracy, mieszczenie się w konturze ,
- ćwiczenia mięśni palców podczas lepienia z plasteliny;
- zabawy przy piosence „Zabawa karnawałowa”- rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się;
- „Zabawy z balonami”- rozwijanie orientacji przestrzennej, określanie położenia balonu
    względem siebie, utrwalenie prawej, lewej strony ciała , przeliczanie balonów, 
- udział w zabawie ruchowej z elementem podskoku „Skoki pajaca”;
- dotlenianie organizmów podczas spacerów do parku;
- zachęcanie do zjadanie całej porcji posiłku, uświadomienie konieczności zjadania surówek.

- Zajecia relaksacyjne metoda Knillow

- Słuchanie bajki relaksacyjnej

3. Moja babcia i mój dziadek:

- podawanie powiązań między członkami rodziny, np. Babcia to mama mamy lub mama taty. - Ukazywanie pozytywnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości w rodzinie.
- określanie powiązań pomiędzy członkami rodziny podczas analizy wiersza H. Fronczek „Życzenia”;
- nauka wiersza H. Fronczek „Życzenia”-ćwiczenia pamięci;
- formułowanie poprawnych wypowiedzi podczas zabawy dydaktycznej „Moja, babcia, mój dziadek”;
- słuchanie opowiadania W. Bartosza „Uśmiechnięta pani Sama”- wzbudzanie szacunku do ludzi starszych;
- ćwiczenia słuchowe -
- nauka piosenki „Wesoła piosenka dla babci i dziadka”;
- utrwalenie nazw figur geometrycznych, przeliczanie ich liczebnikami porządkowymi w zakresie do 5,
- zapoznanie z nazwami figury geometrycznej kwadrat;
- „Moi dziadkowie” rozwijanie zdolności plastycznych podczas rysowania portretów babci i dziadka- rysowanie postaci ludzkiej zgodnie z instrukcja nauczyciela;
- wykonanie ramki na zdjęcie  z masy solnej,
- zabawa ruchowa z elementem równowagi „Babciu, dziadku, to dla was”;
- ćwiczenia gimnastyczne metodą opowieści ruchowej
- udział w spacerach w okolicy przedszkola- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się w parach;
- słuchanie muzyki relaksacyjnej wyciszenie;
- dalsze wdrażanie do dbania o czystość, przestrzeganie etapów mycia zębów;
- wdrażanie do kulturalnego odnoszenia się do siebie.

- Zajęcia relaksacyjne metoda Knillow

- Słuchanie bajki relaksacyjnej

- Przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka

4. Dokarmiamy zwierzęta
- rozwijanie opiekuńczego stosunku do zwierząt, ukazanie konieczności dbania o zwierzęta, dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach. Nazywanie ptaków odwiedzających karmnik.
- słuchanie wiersza H. Ożogowskiej „Wróbelek”- zachęcanie do dokarmiania ptaków;
- historyjka obrazkowa na podstawie opowiadania H. Łochockiej „O zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku”- rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego, dziecko potrafi określić kolejność zdarzeń w historyjce; podaje poprawna liczbę słów w zdaniu (5-latki);
- zabawy przy piosence „Gawron”-rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się, odzwierciedlanie tekstu piosenki ruchem;
- wykonanie formy przestrzennej z gazet – „Ptaszek gazeciuszek”;
- wzbudzanie zainteresowań życiem ptaków, poszerzanie wiedzy poprzez poznanie wyglądu i zwyczajów sikorki, rozpoznaje sikorę wśród innych ptaków;
- próby sylabizowania nazw ptaków ;
- tworzenie układów rytmicznych, następujących po sobie pór roku- ćwiczenia logicznego myślenia, rytm abc;
- tworzenie prostych układów rytmicznych następujących po sobie: dzień i noc, rytm abab (4-latki);
- ćwiczenia graficzne- cięcie po linii prostej, doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami (4-latki);
- ćwiczenia gimnastyczne równoważne z użyciem ławeczki gimnastycznej
- zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała „Zmarznięty ptaszek – wesoły ptaszek”;
- spacery do parku– dokarmianie ptaków,
- uświadomienie konieczności mycia rąk po kontakcie ze zwierzętami- dbanie o higienę i zdrowie;
- dalsze wdrażanie do bezpiecznego poruszania się po sali podczas zabaw i ćwiczeń ruchowych.

- Zajecia relaksacyjne metoda Knillow

- Słuchanie bajki relaksacyjnej

  1. Clothes: blouse, dress, shoes, scarf, jacket, trousers, skirt, shirt, t-shirt, socks, pyjama
  2. Clothes: a song: Put on your shoes
  3. My family: Grandmother and Grandfather’s Day
  4. Food: fruits and vegetables

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ NA MIESIÁC GRUDZIEŃ

1.Przyszedł Mikołaj.
2. To już zima.
3. Choinka strojnisia.


I Przyszedł Mikołaj.
- Słuchanie piosenki „Ding dong”.Rozmowa na temat piosenki, tworzenie akompaniamentu,
-Zabawa ruchowo-naśladowcza „ Jedzie Mikołaj”.
- Worek Mikołaja – zabawa matematyczna, określanie mały- duży, mniejszy większy
-  Słuchanie opowiadania B. Formy „Mikołajkowe dary”. Rozmowa, odpowiadanie na pytania,
- Kolorowanie worków Mikołaja z użyciem kredek świecowych, prawidłowe trzymanie kredki
-Worek Mikołaja- zabawa dydaktyczna, rozpoznawanie zabawek zmysłem dotyku,
-Spotkanie z Mikołajem, Wspólne zabawy i przyjęcie upominków,
- Mikołaj- wykonanie portretu na papierowym talerzu, malowanie farbą plakatową, naklejanie elementów z celulozy,
„Sanie Mikołaja” – zabawa bieżna.
-ćwiczenia ortofoniczne „Jak śmieje się Mikołaj?”, ćw na zgłoskach ha ha
- spacery w okolicy przedszkola, oglądanie przyrody, czynności samoobsługowe w szatni ,
- ćwiczenia gimnastyczne metodą opowieści ruchowej ,,Jedziemy z Mikołajem,
-ćwiczenia oddechowe ,,Wiatr”, ,,Śnieżynki”

- ćwiczenia relaksacyjne metodą Knillów

- spotkanie z Mikołajem w przedszkolu

II To już zima.
- Opowiadanie S. Molendy „O dziewczynce, która pocałowała bałwanka”. Rozmowa na temat opowiadania,
- Swobodne wypowiedzi na temat aktualnej pogody, dobieranie symboli pogody i oznaczanie w kalendarzu,
- Układanie bałwanka z gotowych elementów papierowych, ćw orientacji przestrzennej,
- Słuchanie piosenki pt. „Zima biała”. Rozmowa na temat piosenki. Zabawa przy piosence.

-Ćwiczenia oddechowe: dmuchanie na kawałki waty jako płatki śniegu.

- Zabawy ruchowe naśladowcze: ,,sanki” ,,lepimy bałwana” ,,ślizgawka”
- Słuchanie wiersza I. Suchorzewskiej „Zimowa piosenka”. Rozmowa na temat wiersza.

- Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze (odgłos wyjącego wiatru i śniegu deptanego nogami).

-Ćwiczenia pantomimiczne
- zimowe spacery- obserwacja zimowego krajobrazu, rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy
- Śnieżynki- zabawa matematyczna, doskonalenie przeliczania w dostępnym zakresie, tworzenie zbiorów śnieżynek z uwagi na wielkość
- ćwiczenia gimnastyczne metodą opowieści ruchowej ,, Zimowe zabawy”
- zabawy ruchowe naśladowcze bieżne ,,jadą sanie” ,,na górkę i z górki”, z czworakowaniem ,, biegną pieski”

ćwiczenia relaksacyjne metodą Knillów

  

III Choinka strojnisia.

- Słuchanie wiersza N. Kauczyńskiej „Choinka”. Rozmowa na temat wiersza.
- ubieranie choinki w sali- tworzenie świątecznego nastroju
- Ćwiczenia oddechowe – wąchanie choinki

- zabawa matematyczna ,,Bombki” - Określenie kolorów bombek , tworzenie zbiorów z uwagi na jedną cechę: kolor
- Rozwiązywanie zagadek o tematyce zimowej, świątecznej, wybieranie hasła- obrazka
-  Wykonanie łańcucha na choinkę z pasków kolorowego papieru, umiejętne używanie kleju
- zabawa oddechowa ,, kto mocnej dmucha” z użyciem kawałeczków waty,
- świąteczne pierniki- wspólne przygotowanie ciasta i wycinanie foremkami, zachowanie zasad higieny i bezpieczeństwa,
- bajka o Bożym Narodzeniu- słuchanie bajki czytanej przez nauczycielkę, odpowiadanie na pytania,
- Spotkanie przy kolędzie –przedstawienie historii Bożego Narodzenia
- Bombki- kolorowanie sylwety i ozdabianie kolorowymi elementami
- zabawy ruchowe naśladowcze ,, wieziemy choinkę”
- zabawa muzyczna z piosenką ,, choinka”
- wspólne słuchanie i śpiewanie polskich kolęd

- pierwszy dzień zimy

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC LISTOPAD
Tematyka kompleksowa:
1. Jesteśmy Polakami
2. Jesień deszczowe dni zapowiada ,płaszcz i kalosze prędko zakładaj!
3. ,, Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć”.
4. Miś pluszowy zawsze Cię wysłucha ,o swoich kłopotach szepnij mu do ucha (25 XI Dzień Pluszowego Misia)

Temat bloku: Jesteśmy Polakami
- oglądanie filmiku wydanego przez IPN ,,Jesteśmy Polakami”, poznanie krótkiej historii państwa polskiego w wersji dla dzieci ,poznanie i adekwatne stosowanie słów: Polska, Polak, Polacy,
-nauka wiersza ,,Kto Ty jesteś”- opisywanie barw narodowych i godła,
-wykonanie postaci białego orła metodą odbijania dłoni pokrytej farbą, naklejanie korony, prawidłowe używanie farby i kleju,
- śpiewanie piosenki ,,jesteśmy Polakami”,
- poruszanie się ze wstęgami biało- czerwonymi w układzie tanecznym ,,Symbole Polski”
- oglądanie spektaklu w wykonaniu najstarszej grupy z okazji 11 Listopada
- zabawa matematyczna ,, biały i czerwony”- porównywanie liczebności zbiorów, tworzenie zbiorów równolicznych w zakresie 4, wprowadzenie figur liczbowych
- ćwiczenia grafomotoryczne- pokrywanie powierzchni liścia czerwoną i białą farbą, tworzenie kompozycji drzewa ,udekorowanie sali barwami narodowymi
- ćwiczenia w wycinaniu oznaczonych konturów – drzewo białe i czerwone
-ćwiczenia artykulacyjne ,,Flaga na wietrze” dmuchanie we flagę podczas przerwy
w muzyce
- zabawy orientacyjno –porządkowe z reakcją na sygnał: ,,ciepło- zimno”, ,,deszcz- słońce”
- ćwiczenia poranne naśladowcze : ,,koniki”, ,, złap piłkę” ,,w zoo”
- ćwiczenia gimnastyczne w formie opowieści ruchowej ,, zabawy z jesienią”
- ćwiczenia motoryczne w zakresie samoobsługi- ubieranie i rozbieranie się
- zabawy kołowe ze śpiewem i powierzaniem ról- integrowanie grupy
- zabawy swobodne w g inicjatywy dzieci- rozwijanie pomysłowości, uspołecznianie w kontaktach z rówieśnikami
-czytanie bajek terapeutycznych

- zajęcia relaksacyjne metodą Knillów

Temat bloku: Jesień deszczowe dni zapowiada, płaszcz i kalosze prędko zakładaj!
-„Jesienna szaruga” – obserwowanie przez okno i podczas spaceru jesiennej pogody, dostrzeganie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni, nazywanie ich: deszcz, chmury, słońce- oznaczanie symbolami na tablicy –układanie elementów kalendarza pogody
- rozmowa inspirowana wierszem D. Wawiłow ,,Człowiek ze złotym parasolem”- dostrzeganie elementów humorystycznych,
-„Deszczowa orkiestra” – zajęcia muzyczno-ruchowe, kształcenie wyobraźni twórczej. rozwijanie poczucia rytmu, wykorzystanie starych gazet
- zabawy rytmiczne z piosenką ,,Jesienna pogoda”, poruszanie się w rytmie walca, taniec
z parasolami
-opowieść słowno-muzyczna ,,Deszcz” K. Tomiak-Zaremby
-zabawa dydaktyczna ,,Co na siebie włożyć”- dobieranie ubrań potrzebnych podczas deszczu,
-„Deszczowe kropelki” – zabawy matematyczne, dostrzeganie i kontynuowanie regularności i rytmów, przeliczanie do 4
- Zabawy ruchowe: Uciekamy przed deszczem” – zabawa z elementem biegu.„Wesołe kropelki”- zabawa z podskokami.
- zabawy integrujące z chustą animacyjną ,,schowaj się przed deszczem”
-zabawa ilustrowana ruchem i gestem ,,Skąd się bierze deszcz” M. Broda-Bajak
-Parasolki- wycinanie szablonów i sklejanie wg wzoru, udekorowanie sali
- ćwiczenia grafomotoryczne ,,deszcz” – rysowanie po śladzie linii ukośnych,
- zabawy kołowe ze śpiewem i powierzaniem ról, uspołecznianie, cierpliwe oczekiwanie na swoją kolej,
- ćwiczenia w cięciu po oznaczonej linii,, chmurka”,
-ćwiczenia gimnastyczne w formie opowieści ruchowej ,, na dworze”,
-ćwiczenia artykulacyjne oparte o wiersz ,,Dziadzio Mrok” E. Szelburg –Zarembiny,
-ćwiczenia oddechowe z paskami papieru ,,Wiaterek, wiatr, wicher”,
-zabawa paluszkowa ,,deszczowy spacerek” K. Sąsiadek,
-zabawa dydaktyczna rozwijająca kompetencje matematyczne ,,Chmury”

- zajęcia relaksacyjne metodą Knillów

-spacery i wycieczki- obserwacja pogody i krajobrazu jesieni.

-
Temat bloku:,, Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć”

- słuchanie ilustrowanej historii ,,Wizyta u dentysty”, odpowiadanie na pytania nauczyciela, zastanawianie się.,, co się stanie gdy nie będziemy myć zębów”, oglądanie obrazków ze zdrowymi i chorymi zębami
- burza mózgów nt,, jak dbać o zdrowie zębów”, wykorzystanie piramidy żywienia, oraz akcesoriów do mycia zębów i szablonów,
- codzienny trening czyszczenia zębów z zachowaniem poszczególnych etapów,
- śpiewanie piosenki ,,Szczotka, pasta…”,
- rozwiązywanie zagadek dotyczących higieny zębów,
-inscenizacja parateatralna na podstawie wiersza H. Bechler ,,Chory ząb” z wykorzystaniem rekwizytów,
-zabawa dydaktyczna ,,tworzymy komplety” – dobieranie zestawów do mycia zębów wg kolorów,
- rytmizacja tekstu ,, zdrowe zęby mamy , bo o zęby dbamy”- ćwiczenia logopedyczne,
- słuchanie opowiadania ,, O Jurku którego bolał ząb”- utrwalanie wiadomości na temat higieny jamy ustnej i prawidłowego żywienia,
- zabawa naśladowcza ,,myjemy zęby”,
- zabawa matematyczna ,,Nasze zęby”- porównywanie liczebności więcej –mniej , przeliczanie do 5 (na podstawie zabawy z szablonem)
- zagadki pantomimiczne ,,zgadnij co robię”
- wycinanie przyborów do mycia zębów z kolorowego papieru,
- codzienne spacery w parku,

- zabawa ruchowa ,,Ząbki do szeregu”- poznawanie figur liczbowych, ustawianie wg liczby wzrastającej

- zajęcia relaksacyjne metodą Knillów

Temat bloku:Miś pluszowy zawsze Cię wysłucha,o swoich kłopotach szepnij mu do ucha

-Mój miś- oglądanie i opisywanie misiów przyniesionych przez dzieci z domu, wypowiedzi na temat imion , pochodzenia misiów itp
-zabawa integracyjna ,,miś”- nauka rymowanki met. Gruszczyk- Kolczyńskiej,
-taniec z misiem –zabawa przy muzyce,
- rozmowa inspirowana treścią wiersza ,,Miś staruszek” M. Majewskiej, odpowiadanie na pytania nauczyciela,
-zabawy muzyczne z piosenką ,,jadą misie”, reagowanie na zmiany w muzyce, wygrywanie rytmu na instrumentach,
- zabawa słuchowa w parach ,,złap mnie misiu”- chodzenie za głosem z zasłoniętymi oczami,
-,, Co słychać u pluszowego misia”- rozmowa inspirowana historyjka obrazkową, układanie sekwencji czasowych,
- oglądanie bajki ,, Miś Uszatek”- opowiadanie treści, rysowanie postaci równocześnie z nauczycielem,
- zabawa matematyczna ,,gdzie jest miś” w g met, Gruszczyk- Kolczyńskiej- doskonalenie przeliczania do 4, ćw, spostrzegawczości
-,,Nasz grupowy miś”- wykonanie postaci misia metodą malowania 10 palcami,
-ćwiczenia warg i języka,, co to za mina”- naśladowanie wyrazu misia prezentowanego na planszy,
-zabawa paluszkowa ,,usypianie niedźwiadków”,
- zabawa dydaktyczna ,, gdzie siedzi miś”- określanie kolejności misiów z użyciem liczebników porządkowych, utrwalenie kolorów,
-zabawa czytelnicza ,,jak nazywają się misie”- wprowadzenie elementów metody sylabowej,
- misiowe puzzle-składanie sylwety misia z części,
-ćwiczenia graficzne- kolorowanie postaci misia,
-ćwiczenia motoryczne – formowanie kształtów kulistych z plasteliny, konstruowanie misia,
- zabawa przedszkolna z okazji dnia Pluszowego Misia.

- zajęcia relaksacyjne metodą Knillów

 Plan na listopad- język angielski

  1. Farm Animals: a cow, a dog, a cat, a horse, a sheep, a rooster, a goat, a hen, a duck, a turkey.
  2. A song   “ Old Macdonald”.
  3. Wild animals: a tiger, a snake, an elephant, a giraffe, a parrot, a crocodile, a monkey. A song “ Deep in the jungle”.
  4. Teddybear’s Day- a song “My teddybear”

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC PAŹDZIERNK

Tematyka kompleksowa:
1.Jesień do nas zawitała, swoje skarby rozsypała.
2. Jesienne warzywa.
3. Darów wiele jesień ma, pełny grzybów kosz nam da
4. Żegnajcie do wiosny- ptaki już odleciały

I Jesień do nas zawitała, swoje skarby rozsypała.

- rozpoznawanie i nazywanie: kasztanów, żołędzi, korali jarzębiny oraz owoców. Grupowanie darów jesieni według rodzajów: jadalne dla ludzi, jadalne dla zwierząt
- ,,Kasztany i Żołędzie „– zabawa ruchowa integracyjna wg wiersza M. Majewskiej,
-„Żołędzie, kasztany i liście” – zabawa matematyczna, tworzenie rytmicznych układów według wzoru: 1-2-3 lub 1-2, rozwijanie uwagi i pamięci, posługiwanie się nazwami przyrodniczymi: liść, żołądź.

-ćwiczenia ortofoniczne w oparciu o wyliczankę ,,Mam” M. Majewskiej

-Słuchanie opowiadania ,,Kasztanek w przedszkolu” G. Gąsienicy, odpowiadanie na pytania,

-,,Kasztanku , gdzie jesteś?”-zabawa doskonaląca reakcje na instrukcję słowną
- Skarby jesieni- gromadzenie okazów do kącika podczas codziennych spacerów,

- Zabawy ruchowe: ,, Pieski szukają kasztanów” – zabawa z czworakowaniem.„Omiń kasztany” – zabawa z elementem równowagi,„Kasztanowy konik” – zabawa bieżna.

-,, Pani Jesień” – praca zbiorowa wieloetapowa: malowanie pastelami, układanie kompozycji z liści papierowych, wycinanie po oznaczonej linii, skręcanie bibułki, naklejanie

-„Listki na wietrze” – ćwiczenia oddechowe
-zabawy orientacyjno‑porządkowe :„Drzewa i liście” ,,,Korale”, ,,Kasztan i listek”,
-„Deszczowa jesień”- tworzenie układu tańca, utrzymanie się w podstawowym rytmie , reagowanie na zmiany melodii,

- ,, Moje imię” w oparciu o metodę odimienną- rozpoznawanie swojego imienia pisanego,

-,,Kasztanki”- zabawa ilustrowana do piosenki
-„Wiatr i kasztany” – zajęcia muzyczno-ruchowe.

-Spacery do parku, zbieranie materiału przyrodniczego,

-zabawa plastyczna w parku,, jesienne drzewo” z wykorzystaniem metody frotage

-opowieść słowno –ruchowa ,,jesienne spacery” wg G. Gąsienicy\

- bajko terapia i program Knillow- zajęcia relaksacyjne

II Jesienne warzywa
-„Warzywa w kąciku przyrody” – gromadzenie okazów,oglądanie warzyw, nazywanie , określanie ich kolorów i kształtów,
-,,Na straganie – słuchanie wiersza P. Siewiera, próby pełnienia ról w teatrzyku postaci,
-„Burak i cebulka” – zajęcia muzyczno-ruchowe, wyrabianie umiejętności wykonywania prostego rytmu za pomocą instrumentów perkusyjnych, kształcenie wyobraźni przez połączenie śpiewu piosenki z elementem ruchu.
-„Warzywne pary” – zabawa dydaktyczna, różnicowanie wielkości: duży, mały,rozumienie określenia para, wzbogacanie słownika przez tworzenie zdrobnień od nazw warzyw.-„Poznajemy warzywa” – zabawy matematyczne, grupowanie warzyw według rodzaju,określanie cech wielkościowych (mały, duży, mniejszy, większy) i ilościowych (mało, dużo, więcej, mniej).
-zabawy naśladowcze „Wyrywanie warzyw z ziemi” , „Zajączki chrupią marchewkę”,
-zabawy orientacyjno‑porządkowe „Zupa warzywna”, „Ogrodnik i warzywa” „Szukaj swojego koloru”
-„Czarodziejski worek” – zabawa sensoryczna, rozwijanie zmysłu dotyku, posługiwanie się nazwami warzyw.
-„Gdzie jest zajączek” – zabawa matematyczna, doskonalenie umiejętności przeliczania do 4, rozpoznawanie warzyw i kolorów
-„Papierowa zupa” –ćwiczenia w doskonaleniu umiejętności cięcia papieru, prawidłowego trzymania nożyczek,
,,Warzywa”- wypełnianie konturu plasteliną poprzez jej rozcieranie
-ćwiczenia gimnastyczne metodą opowieści ruchowej ,,W Ogrodzie warzywnym”- praca w parach,
-zabawy i ćwiczenia z elementami biegu i skoku: ,,zajączki”, ,,ogrodnik”
-zabawy w ogrodzie przedszkolnym
-spacery w okolicy przedszkola
- - bajko terapia i program Knillow- zajęcia relaksacyjne

III Darów wiele jesień ma, pełny grzybów kosz nam da
-zabawa inscenizacyjna ,,Borowik i muchomor” E.Kaczanowskiej- poznanie grzybów jadalnych i trujących w oparciu o obrazki
-,,Na grzybowej polanie” E. Kaczanowskiej- ćwiczenia narządów mowy,
-,,Grzyby na sznurku”- zabawa matematyczna, odtwarzanie rytmicznego układu elementów,
-,,Grzybowe kręgle”- zabawa zręcznościowa z piłką,
-Historyjka obrazkowa ,,Zupa Grzybowa”- właściwe łączenie sekwencji czasowych,
- Grzyby- wykonanie z kubka styropianowego i papieru, doskonalenie wycinania po linii,
- Ślimaczek na grzybku- ćwiczenia oddechowe, kontrolowanie wydechu
- zabawa z pokazywaniem ,, grzybowa opowieść”,
- Zdrowo i sportowo- codzienne zabawy ruchowe i ćwiczenia wg programu,
-zabawa integracyjna ,, do koszyka wskakuj mi”,
- zabawy ruchowe naśladowcze ,,zbieramy grzyby” ,, nie dotykaj muchomora”,
-,, Grzybowa orkiestra”- zabawa z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych,
- opowieść słowno- ruchowa ,, W jesiennym lesie”,
- udział w obchodach Dnia KEN
-systematyczna zbiórka surowców wtórnych,
- bajko terapia i program Knillow- zajęcia relaksacyjne
IV Żegnajcie do wiosny- ptaki już odleciały.
-
opowiadanie ilustrowane ,, O gościach co nie przyszli na ucztę” L. Krzemienieckiej ,
- zabawa naśladowcza ,,odlatują ptaki”
- zabawa matematyczna ,,ptaki na drzewach” -przeliczanie liczebnikami głównymi , porównywanie na oko liczebności zbiorów
- zabawy ruchowe-naśladowanie ruchu skrzydeł ptasich –różnicowanie ptaków dużych i małych
- zabawy logopedyczne dźwiękonaśladowcze- głosy ptaków
- zabawy ruchowe orientacyjno –porządkowe : Kot i ptaki”, ,, Słońce i deszcz”
- zabawy z czworakowaniem: ,,Kotek i ptaszki”
-zabawa muzyczna- odróżnianie i prawidłowe reagowanie ciałem i ruchem na zmiany tempa, dynamiki i nastroju
- ulepianki z plasteliny :ptaszek
- zabawy ruchowe z woreczkami ,,Rzuć i złap”
-zabawy oddechowe z piórkami ,,Zgubione piórka”- dmuchanie na piórko , utrzymywanie go w przestrzeni,
-,,Ptaszek’ –konstruowanie postaci ptaka z elementów wyciętych z gazet,
- ptaszek – składanie puzzli
- ćwiczenia gimnastyczne metodą opowieści ruchowej ,,Idzie jesień”
-systematyczna zbiórka surowców wtórnych
,
- bajko terapia i program Knillow- zajęcia relaksacyjne

  

Dziecko potrafi:

- nazwać i rozpoznać aktualną porę roku na obrazku,
- odróżnić kasztany, żołędzie, jarzębinę
- tworzyć rytmiczny układ przedmiotów,
- utrzymywać ruch ciała w rytmie,
-posługiwać się nożyczkami,
- przeliczać do 4,
- rozpoznać i nazwać podstawowe kolory,
- rozpoznać zapis swojego imienia w oparciu o metodę odimienną,
- wykonywać ruch celowy w zabawach i ćwiczeniach,
-rozpoznać niektóre grzyby jadalne i trujące,
- pozyskać odcisk kory drzewa,
- zaśpiewać piosenkę ,,Taniec jesieni”,
- wyjaśnić dlaczego należy jeść warzywa i owoce
- wyjaśnić co to są ciepłe kraje i nazwać odlatujące ptaki,
- ułożyć z puzzli postać ptaka

Tematyka z języka angielskiego:

1. Seasons- autumn is coming (poznanie nazw wszystkich pór roku, umiejętność wybierania obrazków, symboli pasujących do jesieni

2. Leaves are falling, it's raining, it's cold outside...- określanie stanów pogodowych i zjawisk przyrodniczych zachodzących jesienią

3. A song- if you're happy- nauka słów i umiejętności inscenizowania piosenki ruchem (słówka: happy, angry, sleepy, hungry,sad - określające emocje i uczucia)

4. My toys: teddybear, doll, ball, car- moje zabawki- miś, lalka, piłka, autko